Business

ครม.ยกเลิกมติให้ ‘การบินไทย’ ดำเนินกิจการร้านดิวตี้ฟรี สนามบินดอนเมือง

ครม. เห็นชอบยกเลิกมติ ให้การบินไทย ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี สนามบินดอนเมือง ชี้หากต้องการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร สามารถยื่นข้อเสนอ ตามประกาศเชิญชวนของทอท.ได้ เหตุการบินไทยพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516  เป็นเรื่องที่ ครม.อนุมัติให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม รายงานว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแน ะเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.พิจารณาทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องร้านค้าปลอดภาษี หากเห็นว่าไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ทอท.กับการบินไทย จึงให้เสนอเรื่องต่อสำนักเลขาธิการ ครม.เพื่อขอยกเลิกต่อไป

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล1

ขณะเดียวกัน ทอท.แจ้งว่า ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม -8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต่อจากรายเดิม คือ กลุ่มคิงเพาเวอร์ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร 2 ราย แต่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว โดยให้บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2576

ดิวตี้ฟรี 1

นอกจากนี้ ทอท.ระบุด้วยว่าสำหรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 ที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องเปิดประมูลทั่วไปมีความไม่เหมาะสม กับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากการบินไทยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทอท.ให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 และปัจจุบันได้ย้ายเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552

แต่หากบริษัท การบินไทย ต้องการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถยื่นข้อเสนอตามประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของ ทอท.ได้ ต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร การบินไทยได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight