ดูหนังออนไลน์
Business

ภูเก็ต คลายล็อก 10 กิจกรรม รับเปิด ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ 1 กรกฎาคมนี้

ภูเก็ต คลายล็อก 10 กิจกรรม รับนโยบายเปิดเมือง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โรงเรียน ค้าปลีก สนามกีฬา สนุกเกอร์ ร้านเสริมสวย ร้านเกม โรงภาพยนตร์ แต่ยังปิดผับ บาร์ สถานบริการ

เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต” โพสต์คำสั่งจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ภูเก็ต คลายล็อก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่ สามารถเปิดทำกิจกรรมบางอย่างได้ และประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และกระกอบอาชีพ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข และเพื่อเตรียมการรองรับ การเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ตามแผน ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ภูเก็ต คลายล็อก 10 กิจกรรม ดังนี้

1. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

3. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มิได้ประกอบกิจการ เป็นสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23:00 น

4. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ของสถานที่นั้น ๆ

ณรงค์
ณรงค์ วุ่นซิ้ว

5. สนามกีฬา หรือสถานีเพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส แบดมินตัน สามารถเปิดให้บบริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้เข้าชมในสนาม

6. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรี สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

7. สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โต๊ะพูล หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 23.00 น .

8. ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกฎหมายกำหนด

9. โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ สวนน้ำให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้นสวนสนุก เครื่องเล่นประจำที่ หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้ง ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

10. การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์ จำหน่าย บริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ ให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ยังคงห้ามการจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน หรือเว้นแต่เป็นกิจกรรม ที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด ให้เป็นสถานที่กักกันโรค เป็นต้น

ภูเก็ต 1

นอกจากนี้ ให้สามารถการจัดกิจกรรมทางสังคม การจัดกิจกรรมทางสังคม งานสังสรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงรับ – ส่ง และเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานพิธีการศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ ให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน ให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่ประกาศกำหนด ในการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทำ การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายทำ และต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติ สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค.

ทั้งนี้ ยังคงมาตรการปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คารโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราวต่อไป และให้ปิดสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน เป็นการชั่วคราวต่อไป

ภูเก็ต คลายล็อก

พร้อมกันนี้ ให้ดำเนินมาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด

ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความปิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 21 มิถุนายน2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม