ดูหนังออนไลน์
Business

‘สบพ.’ ทวนแผนสร้าง ‘ศูนย์ฝึกการบินฯ อู่ตะเภา’ เจอ ‘สภาพัฒน์ฯ’ จี้ ลดขนาดลงทุน


สบพ.ทบทวนแผนสร้าง “ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา” มูลค่า 2,710  ล้านบาท หลังสภาพัฒน์ฯ แนะปรับลดการลงทุนให้เหลืออยู่ที่ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2570 ผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

วันนี้ (21 มิ.ย.) น.ส.ภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และรักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ.เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สบพ.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน และอวกาศอู่ตะเภา ซึ่งกองทัพเรือได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้จำนวน 100 ไร่

d1846688393127f8316286f4d0e8e064ba39dc40bcc909c5615f59ae427543a9

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนผลการศึกษา ตามข้อสังเกตของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้มีข้อเสนอแนะว่า โครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไป และขอให้มีการปรับลดการลงทุน จากเดิมจะใช้วงเงินลงทุน 2,715 ล้านบาท ให้เหลืออยู่ที่ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท (การลงทุนในระยะแรก)

ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะของ สศช.ดังกล่าวนั้น สพบ.จึงได้นำผลการศึกษากลับมาทบทวน ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในระลอกแรกนั้น ทำให้คณะกรรมการฯ (บอร์ด) มีมติให้ชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งขณะอยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ใหม่อีกครั้ง

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เห็นว่า สบพ.ควรทบทวนแผนการศึกษาโครงการเดิม เพื่อให้มีขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนี้ สบพ.จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทบทวนและศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาฯ (ฉบับใหม่)ในวงเงิน 12 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของ สบพ. ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอไปยัง สศช.อีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ตามแผนที่กำหนดไว้หากได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว คาดจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 และเริ่มการก่อสร้างระยะเวลา 18 เดือน หรือแล้วเสร็จภายในปี 2570

น.ส.ภัคณัฏฐ์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์ฝึกอบรมบุคลกรฯ แผนเดิมใช้งบประมาณ 2,715 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ค่าสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน 1,815 ล้านบาท 2.ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน วงเงิน 448 ล้านบาท และ 3.ค่าดำเนินการ วงเงิน 450 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน และเพื่อสนับสนุนบุคลากรให้แก่หน่วยงานการขนส่งทางอากาศทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดไว้

อีกทั้ง สกพอ.ยังได้ให้ความเห็นว่า สบพ.ควรมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อบูรณาการด้านองค์ความรู้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติรับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น กพอ.ไปดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนประโยชน์ของโครงการศูนย์ฝึกอบรมฯนั้นยังประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่ 1.ผลิตบุคลากรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน 2.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนจากผู้นำระดับโลก 3.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยเทคโนโลยีด้านซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

4.ยกระดับมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 5.ดึงดูดการลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ 6.สนับสนุนเป้าหมายของประเทศด้านอุตสาหกรรมการบิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม