Business

‘ซีพีเอฟ’ เดินหน้าสร้างพื้นที่ต้นแบบ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ‘ปลอดเผา-ไม่รุกที่ป่า’


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ ขยายเครือข่ายเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูกาลปลูกปี 2564 ลดการเผาให้เป็นศูนย์ ชูเทศบาลตำบลบัลลังค์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นำร่อง เป็นชุมชนลดการเผาหลังเก็บเกี่ยวเป็นศูนย์ ตอบเป้าหมายการรับซื้อข้าวโพดยั่งยืน ยึดตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวรพจน์ สุรัตนวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาห่วงโซ่ผลิตอาหาร ที่รับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่น จัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่มีการปลูกอย่างยั่งยืน ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งปลูกมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า 100% (Zero Deforestation) ควบคู่กับ การงดเผาแปลงเกษตรหลังเก็บเกี่ยวให้เป็นศูนย์ (Zero Burn)

Corn 589

สำหรับในฤดูกาลปลูกปี 2564 นี้ บริษัทเดินหน้ารณรงค์ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร ปลูกด้วยวิธีการที่ยกเลิกการเผาตอซัง เปลี่ยนมาใช้ประโยชน์เศษวัสดุทางการเกษตร โดยเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  จัดทำโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เป็นต้นแบบนำร่องปลูกข้าวโพดปลอดเผา (Zero Burn) โดยสมบูรณ์

ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มั่นใจในประโยชน์ของการนำหลักวิชาการ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนช่องทางการรับซื้อที่โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นแรงจูงใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หันมาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ปีนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะสนับสนุน และผลักดันให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ยกเลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว ไม่เพียงช่วยรักษาคุณภาพ และธาตุอาหารในดินแล้ว ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ย ยังมีส่วนช่วยสภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน และร่วมจัดการปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย”

Corn 2

นอกจากระบบตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งปลูกข้าวโพด ที่บริษัทใช้ในกระบวนการจัดซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2560 บริษัทยังได้ต่อยอดนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม มาช่วยตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ที่มาจากพื้นที่ที่ยังใช้การเผาตอซัง

บริษัทจะมีทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู้ และเพิ่มความตระหนักในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หยุดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสิ่งแวดล้อม เกษตรกร และสังคม

การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งที่มาปราศจากบุกรุกพื้นที่ป่า หรือปลูกบนพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่เผาหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ของซีพีเอฟ มาจากต้นทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผ่านการดำเนิน โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

4c197fdd58ee47ba90a3743e4864aa39

โดยมีเป้าหมายที่ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต ทั้งในแง่ปริมาณ และคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตเข้าโรงงานโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้รับราคาที่เป็นธรรม เป็นอีกกลไก ที่จะจูงใจให้เกษตรกรร่วมขจัดปัญหาการทำลายพื้นที่ป่า และปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันได้ในระยะยาว

อ่านข่าวเพิ่มเติม