ดูหนังออนไลน์
Business

โรงงาน ต้องรู้! กรมอนามัย งัด 4 มาตรการหลัก คุมเข้มแพร่โควิด-19

กรมอนามัย งัด 4 มาตรการหลัก คุมเข้มโควิด-19 โรงงาน ทั้งมาตรการป้องกันโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการเสริ มโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในโรงงาน ยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน กระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งข้อมูลการแพร่ระบาดในโรงงานขนาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน พบว่า 5 จังหวัดอันดับ ที่มีรายงานติดเชื้อภายในโรงงานมากที่สุด ดังนี้

กรมอนามัย

  • จังหวัดสมุทรสาคร 91
  • โรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 41 โรงงาน
  • จังหวัดปทุมธานี 32 โรงงาน
  • จังหวัดชลบุรี 30 โรงงาน
  • จังหวัดนครศรีอยุธยา 29 โรงงาน

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือพนักงานทุกคน คุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย ได้กำหนด 4 มาตรการหลัก คือ

1. มาตรการด้านการป้องกันโรค

มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ลดความแออัด การเว้นระยะห่าง ติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ผู้ที่อยู่ในโรงงานปฏิบัติตามมาตรการ

กรมอนามัย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

2. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การจัดการ ขยะมูลฝอย จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม หอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานต้องสะอาด ไม่แออัด และหลีกเลี่ยง การรวมกลุ่ม

หากมีรถรับ-ส่ง ต้องมีการทำความสะอาด สำหรับการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในโรงอาหาร โดยกำหนดเส้นทางการเดิน จุดนั่ง เดิน ยืนหรือที่พักรอให้ชัดเจน แยกสำรับอาหาร และไม่ใช้แก้วน้ำ จาน ชาม ร่วมกัน

3. มาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่

ต้องมีกลไกการจัดการและแผนเมื่อเกิดเหตุ กรณีพบพนักงานติดเชื้อ ต้องมีการซักซ้อมแผน หากมีแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ต้องเข้มเรื่องการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ โดยใช้ระบบประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงรายบุคคล

กรณีมีรถรับ-ส่ง ให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ และเช็ดฆ่าเชื้อรถหลังใช้งาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสร่วมให้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น

กรมอนามัย

4. มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ

ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สั่งการและคำแนะนำ หลังจากนั้น ให้พิจารณาปิดพื้นที่หรือสถานที่ และทำความสะอาดพื้นผิวทันที

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ส่งตรวจเชื้อและกักตนเองทันที ส่วนผู้เสี่ยงต่ำให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้ามีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ให้ใช้ Bubble and seal เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค และให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อไปได้

กรมอนามัย ขอความร่วมมือทุกโรงงานประเมินผ่าน Thai Stop COVID Plus (GOOD FACTORY PRACTICE) ซึ่งเป็นข้อแนะนำทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วยมาตรการ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ ต้องประเมินตนเองอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ สำหรับพนักงานทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด คือ

D : Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา

H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ

T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Testing COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19

A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม