ดูหนังออนไลน์
Business

ราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งไม่หยุด จากจีนคุมส่งออกเหล็ก เศรษฐกิจฟื้นหนุนความต้องการเพิ่ม


ราคาวัสดุก่อสร้าง พุ่งไม่หยุด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2564 ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการปรับตัวสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในหลายประเทศ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจีนที่มีการลดกําลังการผลิตตามมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ และยกเลิกการคืนภาษีสําหรับผลิตภัณฑ์เหล็กส่งออก ซึ่งทําให้การส่งออกเหล็กของจีนลดลงและราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นตามการดําเนินโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ประกอบกับนโยบาย “Made in Thailand” ที่ส่งเสริมการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงน่ากังวล อาจส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมชะลอตัว นอกจากนี้ การพบผู้ติดเชื้อใน Cluster แคมป์คนงานก่อสร้างหลายแห่ง อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการก่อสร้างทั้งของภําครัฐ และเอกชน

รวมทั้ง การเริ่มเข้ามาดูแลและควบคุมราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ น่าจะเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของอุตสําหกรรมเหล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ในระยะต่อไป 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 114.6 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 โดยยังมีปัจจัยสําคัญจากการสูงขึ้นของสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 47.0

เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการลดกําลังการผลิตในประเทศจีน ในขณะที่ความต้องการบริโภคเหล็กในตลาดโลกสูงขึ้น จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศภายหลังที่ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายมากขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบก็เริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: