Business

ทำความรู้จัก 2 ดัชนีใหม่ ภาคบริการ ‘ราคากลุ่มค่าบริการ-ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ’

สนค. จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ ภาคบริการ ดูความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ หวังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาของค่าบริการ ใช้เป็นข้อมูลภาครัฐกำหนดนโยบายดูแล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด ได้เริ่มจัดทำ 2 ดัชนีใหม่ ภาคบริการ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ (Consumer Price Index Service : CPI Service) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ (Business Confidence Index Service : BCI Service) ขึ้น

2 ดัชนีใหม่ ภาคบริการ

สำหรับ ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ จะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ได้เฉพาะเจาะจงกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และจะเป็นเครื่องชี้วัด ที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นความเคลื่อนไหวของค่าบริการ ได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้จ่าย และวางแผนดำเนินชีวิต และยังเป็นตัวช่วยในการกำหนดมาตรการและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ ของภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การจัดทำ ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ จะคัดเลือกรายการค่าบริการ จากตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2562 ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 87 รายการ คิดเป็น 20.23% จาก 430 รายการสินค้าและบริการ ในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป

ทั้งนี้ ได้มีการจัดหมวดหมู่ ตามโครงสร้างรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) จำแนกเป็น 14 หมวด โดยหมวดที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ หมวดกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 54.93% ตามด้วยหมวดข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 15.88% หมวดการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 6.94% หมวดกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 6.55% และหมวดการศึกษา 4.22%

ส่วน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ เป็นดัชนีใหม่ที่ สนค. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะทำให้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ที่ภาคธุรกิจบริการกำลังเผชิญอยู่

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 1
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ เป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ที่แสดงถึงความคิดเห็น ของผู้ประกอบการภาคบริการ ที่มีต่อธุรกิจของตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เป็นประจำทุกปี อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย รายรับ และสินค้าคงเหลือ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น ต่อการดำเนินธุรกิจ

-ขณะที่ สนค. หวังว่าดัชนีเหล่านี้ จะเป็นดัชนีทางเลือก ที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานดียิ่งขึ้น และยังสามารถเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการในการดูแลค่าบริการ และผู้ประกอบการภาคบริการได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับทั้ง 2 ดัชนีนี้ มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเป็นรายไตรมาส โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ ได้เผยแพร่แล้วในไตรมาสที่ 1 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ จะเผยแพร่ไตรมาส 2 ปีนี้

ก่อนหน้านี้ สนค. ได้พัฒนาและปรับปรุงดัชนีตัวชี้วัดเดิมมาแล้ว โดยในปี 2563 ได้ปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) จากปีฐาน 2558 เป็นปีฐาน 2562 ซึ่งเป็นปีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปีฐาน ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน จากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558 ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ล่าสุด ที่จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปกติแล้วทั้ง 3 ดัชนีนี้ จะมีการปรับปีฐานทุก 4-5 ปี

ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุงรายละเอียดที่สำคัญ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เชิงโครงสร้าง ความครอบคลุม และวิธีการจัดทำ อีกทั้งยังคำนึงถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ประโยชน์ จากเครื่องชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo