ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเลย! กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ 30 อัตรา

กรมศุลกากรเปิดสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 17 มิ.ย.- 7 ก.ค. นี้ 
กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่งนักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนถึง 7 กรกฎาคม 2564

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/…/1pERWnyXmG8QZ0…/view
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight