Business

ครม. เคาะแล้ว ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว ตรวจโควิด ทำประกัน ยื่นขอทำงาน ถึง 16 ก.ย. 64

ครม. ไฟเขียว ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ออกไปถึง 13 กันยายน 2564 ขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว ทั้งการตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางาน ผ่านระบบออนไลน์ ของคนต่างด้าว เป็นวันที่ 13 กันยายน 2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว

สำหรับ การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2564 และผลการตรวจ โรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม

ในส่วนคนต่างด้าว ที่ลงทะเบียน แบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลา การจัดทำทะเบียนประวัติ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลุล่วง สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดย 70% ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่ ที่มีคนต่างด้าว ทำงานหนาแน่น

สุชาติ ชมกลิ่น
สุชาติ ชมกลิ่น

ประกอบกับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และความปลอดภัย ในชีวิตของประชาชนโดยรวม

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องชะลอ หรือยับยั้ง การดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าว ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เปิดผลลงทะเบียนก่อน ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากผลการดำเนินการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 มีคนต่างด้าวลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 654,864 คน แบ่งเป็น คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (มีนายจ้าง) 601,027 คน คนต่างด้าว ที่ยังไม่ดำเนินการ 53,837 คน

จากคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ จำนวน 601,027 คน กรมการจัดหางาน ได้สำรวจ และคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีการลงข้อมูลซ้ำซ้อนถึง 50,972 คน แบ่งเป็น

  • คนที่อยู่บริเวณแนวชายแดน และเดินทางกลับไปแล้ว 29,000 คน
  • คนต่างด้าวที่เป็นผู้ติดตาม 25,000 คน
  • คงเหลือคนต่างด้าว ที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 496,055 คน

ล่าสุด ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว 485,263 คน ผ่านการตรวจโควิด-19 แล้ว 339,331 คน ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) แล้ว 239,654 คน และจัดทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติ แล้ว 52,326 คน

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอน ขอรับใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม