ดูหนังออนไลน์
Business

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ เช็คด่วน มิ.ย. 2564

รีไฟแนนซ์บ้าน มุงด่วน รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบงก์ เดือนเมษายน – มิถุนายน ปี 2564 เปรียบเทียบให้เห็นชัด ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้กู้ซื้อบ้าน คอนโด

รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) เป็นวิธีที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัย นิยมทำ เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน และภาระในการผ่อนได้ใช้ โดยเป็นการทำสัญญาสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับอีกธนาคารหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคารหนึ่งไปแล้ว โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกธนาคารจากข้อเสนอที่น่าจูงใจ ส่วนใหญ่จะรีไฟแนนซ์ก็ต่อเมื่อ ผ่อนบ้านไปแล้ว 3 ปีขึ้นไป

รีไฟแนนซ์บ้าน

DDproperty” ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัพเดตประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ปี 2564 จากธนาคารต่าง ๆ มาเปรียบเทียบ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้กู้สินเชื่อบ้าน คอนโดฯ ที่กำลังจะรีไฟแนนซ์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่น่าสนใจ 8 อันดับ ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารกรุงเทพ เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.58% แบ่งเป็นปีแรก MRR-4.00% ปีที่ 2 MRR-3.75% ปีที่ 3 MRR-1.75%

กรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการ ที่มีข้อตกลงกับธนาคาร โดยให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่มีเงื่อนไขให้อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และอยู่ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

2. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณในปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ MRR-5.35% และปีที่ 3 MRR-3.55% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมิน

3. ธนาคารทหารไทย (TMB)

ธนาคารทหารไทย แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ สำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll) โดยสำหรับลูกค้าทั่วไป จะมีอัตราสินเชื่อเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.69% ในกรณีของการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ส่วน ลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll) จะมีอัตราสินเชื่อเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.64% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก ธนาคารทหารไทย โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

กรณีบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

กรณีบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า รวมไปถึงให้ระยะเวลากู้นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 2.75% แบ่งเป็นอัตราดกเบี้ยคงที่ในปีแรกเท่ากับ 1.75% และปีที่ 2 เท่ากับ 2.20% และใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75%

โดยมีเงื่อนไขสำหรับหลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย ราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 95% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

5. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

จุดเด่นของธนาคารกรุงไทย อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นคงที่ 2 ปีแรก 1.88% ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกัน คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบปกติ กับทางเลือกแบบให้ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีอัตราดอกเบี้ยต่างกัน

ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่อแบบปกติ ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.81% แบ่งเป็น 2 ปีแรก 1.88% และปีที่ 3 = MRR-1.55%

รีไฟแนนซ์บ้าน

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.83% สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุด ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ตามระเบียบของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกันต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.00% และให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 4.90% โดยมีเงื่อนไขในการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% และในกรณีที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น วงเงินที่ให้กู้สูงสุด ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะ เท่ายอดหนี้เดิมของวงเงินกู้

สำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือ ประเภทองค์กร และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ SCB.CO.TH

8. ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

ความน่าสนใจ อยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย ให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.60% ในช่วง 3 ปีแรก

หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญาจะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% ในปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน หรือ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร และมีระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

นอกจากนั้น หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก และสำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากยอดสินเชื่อบ้านคงค้างของวงเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินส่วนเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญากู้

ข้อดีของการ รีไฟแนนซ์บ้าน

  • ลดดอกเบี้ยที่ต้องเสีย หากอัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านของธนาคารใหม่ ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเก่า เช่น สัญญาเดิมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 แต่สัญญาใหม่มีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3.5 เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสียต่อเดือน และดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญา ก็จะลดลงตามไปด้วย
  • หักเงินต้นได้มากขึ้น เมื่อภาระดอกเบี้ยน้อยลง ค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ก็จะถูกนำไปหักเงินต้นคงเหลือได้มากขึ้น ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในเดือนต่อไป ก็จะลดลงอีก เช่น ผู้ขอสินเชื่อผ่อนบ้านเดือนละ 20,000 บาท ในสัญญาเดิมต้องหักดอกเบี้ย 12,000 บาท เหลือหักต้นเพียง 8,000 บาท แต่สัญญาใหม่หักดอกเบี้ย 7,000 บาท ก็จะเหลือหักต้นเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 บาท
  • ค่าผ่อนบ้านที่น้อยลง สัญญาใหม่ จะเป็นไปตามการประเมินจากธนาคาร และตามการตกลงของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งอาจทำให้ค่าผ่อนบ้านในสัญญาใหม่ ของผู้ขอสินเชื่อลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง หรือการขยายระยะเวลาในสัญญาใหม่นานขึ้น เช่น สัญญาเก่าผ่อนเดือนละ 20,000 บาท เหลือ 25 ปี สัญญาใหม่ที่ขยายเวลาเป็น 30 ปีทำให้เหลือผ่อนเพียงเดือนละ 15,000 บาท เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม