Business

เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้า 1 มิถุนายน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน เงินช่วยเหลืออะไรเข้าบ้าง ส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วงเงินซื้อสินค้า ค่ารถโดยสารสาธารณะ ค่าก๊าซหุงต้ม เช็คก่อนใช้สิทธิ

หลังจากเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ระยะที่ 3 โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านธงฟ้า และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม- ธันวาคม รวมวงเงินตลอดโครงการไม่เกิน 1,200 บาท วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท มาดูกันว่า เดือนมิถุนายน เงินช่วยเหลืออะไรเข้าบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน เงินช่วยเหลืออะไรเข้าบ้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 • วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน ตามเกณฑ์รายได้ ดังนี้

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา จะใช้ได้เฉพาะสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เท่านั้น

 • ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม วงเงิน 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

บัตรคนจน ๒๑๐๖๐๓ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือน โดยกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน ส่วนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีถือบัตรคนจน

บัตรคนจน เป็นความช่วยเหลือและสวัสดิการพื้นฐาน ที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ จะโอนเข้าบัตรฯ ทุกเดือน ซึ่งความช่วยเหลือในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบาย งบประมาณ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคน เช่น ผู้พิการที่ถือ บัตรคนจน ก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะได้รับวงเงินค่ารถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เพิ่มเติมด้วย

สำหรับความช่วยเหลือตามปกติของบัตรคนจน ในปัจจุบันมีดังนี้

 • ค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม)
 • ค่าน้ำประปาฟรี
 • ค่าไฟฟ้าฟรี
 • เบี้ยความพิการเพิ่มเติม
 • โครงการเราชนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม