ดูหนังออนไลน์
Business

ประกาศยกเว้น ตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างไม่เกิน 7 คน จนถึง 31 ก.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน จนถึง 31 ก.ค. 2564   บรรเทาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ระลอกใหม่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม
ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว นั้น
โดยที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เพิ่มเติมการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัด ที่ได้ตรวจพบการระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้นและระงับยังยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยง หรือมีโอกาสติดโรค ซึ่งยังคงส่งผลทำให้การเดินทางของประชาชนลดลงเป็นอย่างมาก กระทบต่อผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้าง เจ้าของรถยนต์รับจ้าง ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่ถึงกำหนด ตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดตรวจสภาพตามรอบ 4 เดือน หรือ 6 เดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งาน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight