Business

เฮลั่น! ครม.อนุมัติ เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอพพ์ได้ถูกกฎหมาย เช็ครายละเอียดเลย

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้ เช็คที่นี่!! รายละเอียดนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียน เป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นถูกกฎหมาย หลัง”ศักดิ์สยาม” เสนอครม.จนได้รับการอนุมัติแล้ว ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (25 พ.ค.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอ เมื่อ ครม.อนุมัติเห็นชอบจะทำให้ประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล และต้องการนำมาบริการโดยสารสาธารณะ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียน เพื่อเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น ถูกกฎหมายกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)ได้ สามารถนำรถส่วนบุคคลรับจ้างได้

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้ 

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้

ตัวรถ  

– มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี

– แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 50-90 kW) เช่น March, Vios, City, Mirage

ขนาดกลาง (เครื่องยนต์ 90-120 kW) เช่น Altis, Civic

ขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์มากกว่า 120 kW) เช่น Accord, Fortuner

มีลักษณะเป็นรถเก๋ง / แวนสองตอน / สามตอนก็ได้

ทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร

ติดเครื่องหมายแสดงการใช้ Application

 

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้ 

 คนขับรถ

– ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ

– ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– ใช้ Application ของผู้ให้บริการ Application ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

อัตราค่าโดยสาร

– รถขนาดเล็ก, กลาง = ไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ในปัจจุบัน

– รถขนาดใหญ่ = ไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ VIP ในปัจจุบัน

– มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 200 บาท

– รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสาร

สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองผู้ให้บริการและ Application ที่จะนำมาให้บริการ   ออกประกาศตามฐานอำนาจที่กำหนดในร่างกฎกระทรวง โดยคุณสมบัติของผู้ให้บริการ Application

รถ1 1

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้

คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Application

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

มีทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศ * (ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท)

มีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย

ไม่เคยถูกเพิกถอนการได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบ GPS ตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้

รายละเอียดของ Application

“เป็น Application สำหรับเรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างฯ

ในส่วนของผู้ขับรถ (Driver Application)  มีระบบยืนยันตัวตนเช่น Pin Code, Fingerprint, Face Scan เป็นต้น มีระบบคำนวณเส้นทางระยะเวลาและค่าโดยสารโดยประมาณ มีระบบรับส่งข้อความ / โทรศัพท์กับผู้โดยสาร

ในส่วนของผู้โดยสาร (Passenger Application) ระบบลงทะเบียนผู้โดยสาร  ระบบเรียกใช้งานรถยนต์รับจ้างแบบทันทีและแบบจองล่วงหน้า ระบบคำนวณเส้นทางระยะเวลาและค่าโดยสารโดยประมาณ ระบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ขับรถ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้ 

อย่างไรก็ตาม กรมขนส่งทางบก จะต้องออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับรองผู้ให้บริการเริ่มให้บริการและ Application ที่จะนำมาให้บริการตามฐานอำนาจที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ออกหนังสือรับรอง “ลงทะเบียนผู้ขับรถโดยจะรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและออกประกาศโดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากที่” ลงทะเบียนผู้โดยสารกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับคณะกรรมการฯ

หากผ่าน ครม.เรื่องก็จะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอเป็นกฎหมายก่อนออกประกาศให้มีผลบังคับใช้  คาดว่าตามขั้นตอนน่าจะมีผลประกาศออกมามีผลบังคับใช้ไม่เกิน 30 วัน หลัง ครม.อนุมัติ  จะทำให้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการโดยสารสาธารณะ นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ต่อไป

รถส่วนบุคคลรับจ้างได้

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียน เพื่อเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารเรียกผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการ ถือเป็นทางเลือกของการบริการที่ผู้โดยสารสามารถกำหนดที่จะขอใช้บริการ ดังนั้น คนที่จะมาให้บริการ ต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ลูกค้าชอบมากที่สุด  แม้ว่าจะให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ผู้โดยสารก็สามารถเช็กความปลอดภัยจากการบริการได้ เพราะรถทุกคันมาขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบกก่อนที่จะให้บริการ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดอุปกรณ์ ระบบ หรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
และขยายอายุการใช้งานของรถ

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาจนมีอุปกรณ์หรือระบบอื่นที่สามารถ นำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกำหนดให้อุปกรณ์ระบบ หรือเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้ในรถยนต์รับจ้างได้ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นสมควรกำหนดให้รถยนต์รับจ้างที่มีการปรับปรุงสภาพรถตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้รถนั้นมีอายุการใช้งานต่อไปได้ไม่เกินสิบสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียน ครั้งแรก จำเป็นต้องออกกฎกระทรวง

ศักดิ์สยาม22

นโยบายเร่งด่วน “ศักดิ์สยาม”

รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า สำหรับการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนั้น นับเป็นนโยบายเร่งด่วนตั้งแต่ที่ นายศักดิ์สยาม เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 หรือผลักดันมาโดยตลอดกว่า 1 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่ระบุไว้ว่า การส่งเสริมนโยบายดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านการบริการให้กับประชาชนมากขึ้น โดยที่ราคาค่าบริการจะต้องเกิดความเป็นธรรม ทั้งผู้บริโภค และผู้ขับขี่แท็กซี่ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight