ดูหนังออนไลน์
Business

ด่วน! ที่ประชุมเจ้าหนี้ 91% โหวตไฟเขียว ‘แผนฟื้นฟูการบินไทย’

ด่วน! ที่ประชุมเจ้าหนี้ 91% โหวตไฟเขียว “แผนฟื้นฟูการบินไทย” พร้อม 3 แผนฉบับแก้ไข จากนี้ส่งเรื่องให้ศาลฯ ตามขั้นตอน

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (19 พ.ค.) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี จัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ทำแผนฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และพิจารณาคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อื่น 14 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ

ประชุมเจ้าหนี้ โหวตแผนฟื้นฟูการบินไทย

เมื่อเริ่มการประชุมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้เจ้าหนี้ 2 ราย ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการฯเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดคำร้องขอแก้ไขแผน จากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เปิดให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาลงมติว่า จะให้แก้ไขแผนหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาลงมติคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการฯ เป็นรายฉบับ

ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมให้มีการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตามคำร้องขอแก้ไขแผน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.คำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของผู้ทำแผน (แผนที่แก้ไขฉบับที่ 4) 2.คำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารกรุงเทพ (แผนที่แก้ไขฉบับที่ 13) และ3.คำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) (แผนที่แก้ไขฉบับที่ 15)

จากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามผู้ทำแผนทั้ง 7 รายเป็นรายบุคคล ว่า จะยอมรับแผนที่แก้ไขทั้ง 3 ฉบับหรือไม่ ซึ่งผู้ทำแผนทั้ง 7 ราย ระบุว่า ยอมรับแผนที่แก้ไขทั้ง 3 ฉบับ โดยจะนำไปแผนแก้ไขดังกล่าวไปปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ต่อไป

ในเวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เปิดให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติว่า จะรับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และแผนที่แก้ไขอีก 3 ฉบับหรือไม่ ทั้งนี้ หลังจากปิดการลงมติในเวลา 13.10 น. ในเวลาต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเสียงข้างมากเป็นจำนวนหนี้ 116,960 ล้านบาท หรือคิดเป็น 91.56% ของจำนวนหนี้ทั้งหมด ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย และแผนที่แก้ไข

นอกจากนี้ ที่ประชุมเจ้าหนี้ยังลงมติคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย แต่ไม่เกิน 7 ราย เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลการทำหน้าที่ของผู้บริหารแผน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่า หลังจากที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย และแผนที่แก้ไขแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยื่นมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งว่า ศาลฯ จะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ รวมถึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า  สำหรับมติที่ประชุมให้แต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 5 คน ดังนี้ 1.นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3.นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง 4.นายไกรสร บารมีอวยชัย จากธนาคารกรุงเทพ และ5.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม