Business

ภูเก็ต ผ่อนปรนกฏเข้าจังหวัด ไม่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม-ไม่มีใบตรวจโควิด มาได้แต่ต้องกักตัว 14 วัน


ภูเก็ต ออกประกาศเพิ่มเติม เข้าจังหวัดได้ ยังไม่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่มีใบตรวจโควิด ต้องกักตัว 14 วัน แก้ปัญหาจ่ายค่าตรวจหน้าด่าน 450 บาท

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 37/2564 มีมติคำสั่งเพิ่มเติม กรณีผู้จะเข้าภูเก็ต ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และไม่มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดมาแสดง ทางภูเก็ตจะกรองความเสี่ยงของโรค โดยกำหนดให้ประชาชนกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะออกใบสั่งกักตัว ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ EOC ตำบล ควบคุมการกักตัว

ภูเก็ต

ก่อนหน้านี้ จังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางอากาศ ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือต้องตรวจ Rapid Antigen Test หรือ RT-PCR มาจากต้นทางก่อนเข้ามาภูเก็ตภายใน 72 ชั่วโมง ต้องลงทะเบียนแจ้งเข้าทางเวบไซต์ www.gophuget.com และแอปพลิเคชั่น หมอชนะ

ส่วนทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย เข้ามาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหลักฐานผลตรวจการตรวจหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชม.

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ได้สร้างปัญหากับประชาชนพอสมควร เนื่องจากการบริการทำตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Antigen test โดยงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ได้สิ้นสุดลง จึงยกเลิกบริการนี้ที่ด่านท่าฉัตรไชย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งการให้บริการตรวจหาเชื้อเฉพาะกิจชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564 ค่าบริการคนละ 450 บาท ทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นภาระในค่าบริการดังกล่าว จึงมีมติเพิ่มเติมผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัด

ภูเก็ต 2

นอกจากนี้ ด่านท่าฉัตรไชย ยังมีคำสั่งปิดด่านฯ ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงตี 5 ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้ามาหลังตี 5 ถ้ามีหลักฐานเอกสารพร้อมสามารถเข้ามาได้เลย แต่ถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานมา จะต้องรอพบเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ที่ด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามากรณีนี้ต้องกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาพักอาศัยในภูเก็ต

ส่วนกรณีพัก 3 วัน ก็กักตัว 3 วัน โดยพักที่ไหนกักตัวที่นั่น และจะมีเจ้าหน้าที่ EOC ตำบลควบคุมดูแลโดยระบบ ถ้าฝ่าฝืนเป็นเหตุให้มีการระบาดเกิดขึ้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยเริ่มใช้มาตรการให้กักตัว สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่มีเอกสารการตรวจสวอพ Rapid Antigen test หรือ RT-PCR ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม