ดูหนังออนไลน์
Business

ส่วนต่างข้าวโพด งวดที่ 7 รอบปลูก 1 มิ.ย. 63 เคาะชดเชยกิโลละ 0.04 บาท

“พาณิชย์” เคาะส่วนต่างข้าวโพด งวดที่ 7 ปลูกวันที่ 1 มิถุนายน 63 เก็บเกี่ยว 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 64 จ่ายชดเชยกิโลละ 0.04 บาท รับเงินสูงสุด 855.60 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

ส่วนต่างข้าวโพด
Corn field

ทั้งนี้ มีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ที่จะจ่ายให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน -19 พฤษภาคม 2564 ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.04 บาท ซึ่งเป็นกลับมาจ่ายชดเชยอีกครั้ง หลังจากที่ไม่จ่ายไป 2 งวดก่อนหน้านี้ คือ งวดที่ 5 และ 6

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 7 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 855.60 บาท

ข้าวโพด

ในการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง โดยงวดที่ 7 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.46 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.04 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อ กก.

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ

ปัจจุบัน มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย

อ่านข่าวเพิ่มเติม