ดูหนังออนไลน์
Business

ปลดล็อก ‘บริษัทมหาชน’ โฆษณา ส่งเอกสาร ประชุม ผ่านออนไลน์ได้แล้ว

ปลดล็อก บริษัทมหาชน ครม.แก้กฏหมาย ให้เพิ่มช่องทางการทำงาน ผ่านออนไลน์ ทั้งการโฆษณา การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรียกประชุม ยุคโควิด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล” ถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแก้กฏหมาย บริษัทมหาชนจำกัด ปลดล็อก บริษัทมหาชน ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุว่า

ปลดล็อก บริษัทมหาชน

“ครม.เห็นชอบแก้กฎหมาย “บริษัทมหาชนจำกัด” ปลดล็อก เพิ่มช่องทางการดำเนินงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้

ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2538 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถดำเนินการต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพิ่มช่องทางโฆษณาทางอื่น นอกจากหนังสือพิมพ์ โดยกำหนดให้การโฆษณา ข้อความเกี่ยวกับบริษัท สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ (จากเดิมที่กำหนดให้ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทย)

2. เพิ่มช่องทางการส่งเอกสาร โดยกำหนดให้บริษัท หรือคณะกรรมการ สามารถส่งหนังสือ หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทได้

3. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการประชุมกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จะต้องอยู่ภายในราชอาณาจักร และกำหนดให้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

4. แก้ไขเพิ่มเติมการเรียกประชุมกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเรียกประชุม เช่น กำหนดให้มีการเรียกประชุมได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ โดยให้รองประธาน เป็นผู้เรียกประชุม และถ้าไม่มีทั้ง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีอำนาจเรียกประชุมได้

5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ส่งหนังสือนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับ กรณีที่คณะกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม

6. กำหนดให้มีการมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลอื่น เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป จะส่งร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาก่อน เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปผ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวใจสำคัญ ของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ การอำนวยความสะดวก เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด กรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด ในการดำเนินการต่าง ๆ โดยเพิ่มช่องทาง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาดว่า วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดภาระ บริษัทมหาชนจำกัด แต่ละแห่ง ได้ถึง 450,000 บาทต่อปี ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น มีความสามารถในการแข่งขัน ระดับนานาชาติมากขึ้น และทำให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของบริษัทมหาชนจำกัด ได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ การจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทใหม่ ทั่วประเทศรวม 3,996ราย ลดลง 34% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ที่มีจำนวน 6,066 ราย และลดลง 33% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ที่มีจำนวน 5,944 ราย

สำหรับทุนจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทใหม่ เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวม 9,012 ล้านบาท ลดลง 40% โดยธุรกิจที่ตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

ในส่วนของธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 817 ราย ลดลง 14% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ที่มีจำนวน 947 ราย และลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ที่มีจำนวน 985 ราย โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับ คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป, อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม