Business

ส่วนต่างข้าวงวดที่ 27 เคาะแล้ว! ชดเชย 4 ชนิด ชาวนารอรับเงินได้เลย

ส่วนต่างข้าวงวดที่ 27 “พาณิชย์” เคาะชดเชย 4 ชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ รับสูงสุด ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี รับต่ำสุด เก็บเกี่ยว 3-9 พฤษภาคม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 27 หรือ ส่วนต่างข้าวงวดที่ 27

ส่วนต่างข้าวงวดที่ 27
farmer on green fields holding rice baby.

ทั้งนี้ มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่า จะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

สำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ มีดังนี้

  • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,614.26 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,385.74 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,327.12 บาท มีส่วนต่างตันละ 672.88 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,731.16 บาท มีส่วนต่างตันละ 268.84 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,680.46 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,319.54 บาท

25JAN ประกันราคาข้าว Recovered 12 5 64

ขณะที่ เกษตรกร จะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับงวดที่ 27 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 38,171.84 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 20,186.40 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 6,721 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 21,112.64 บาท

โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติเงินส่วนต่างข้าวงวดที่ 26 ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

ผลการพิจารณา ราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ งวดที่ 26 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,640.78 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,359.22 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,304.22 บาท มีส่วนต่างตันละ 695.78 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,748.92 บาท มีส่วนต่างตันละ 251.08 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,720.49 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,279.51 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม