Business

ทอท. ลงมติโหวตโน ‘แผนฟื้นฟูฯ การบินไทย’ หากไม่แก้ 3 ข้อตามคำร้อง

บอร์ด ทอท. ลงมติโหวตโน “แผนฟื้นฟูฯ การบินไทย” พรุ่งนี้ (12 พ.ค.) หากไม่แก้ไข 3 ข้อตามคำร้อง กลุ้ม! แผนหารายได้ – ลดต้นทุนไม่ชัดเจน

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า พรุ่งนี้ (12 พ.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติว่าจะรับแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยหรือไม่ โดย ทอท. เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของการบินไทยด้วย

ทอท. แผนฟื้นฟูฯ การบินไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้หารือและลงมติในเรื่องดังกล่าว จากนั้น ทอท. ได้ปฏิบัติตามมติ ด้วยการยื่นคำร้องไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย จำนวน 4 ประเด็นให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการติดตามแผนการดำเนินธุรกิจ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการชำระหนี้ให้แก่ ทอท.

สำหรับการเสนอให้ปรับแผนฟื้นฟูฯ ทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว ถือเป็นสาระสำคัญในการดำเนินงานของการบินไทย หากไม่ได้รับการแก้ไขให้ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อการบริหารสนามบิน 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศในระดับประเทศด้วย

โดยบอรด์ ทอท. ลงมติว่า ถ้าหากการบินไทยไม่ปรับแผนฟื้นฟูฯ จำนวน 3 ข้อ จากทั้งหมด 4 ข้อที่เสนอไป ก็ให้ตัวแทน ทอท. ลงมติไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว

บอร์ด ทอท. ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ การบินไทยเอาไว้แล้ว โดยจะมอบอำนาจให้ผู้แทน ทอท. ทำการลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ค.) โดยกำหนดให้ทำการลงมติยอมรับแผนฯ รวมถึงกระบวนการที่ต่อเนื่อง หากผู้ทำแผนได้แก้ไขแผนธุรกิจตามคำร้อง ในข้อที่ 1, 2 และ 3  และให้ทำการลงมติไม่ยอมรับแผนฯ รวมถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องตามวาระการประชุมเจ้าหนี้ หากผู้ทำแผนไม่ได้แก้ไขแผนธุรกิจตามคำร้องที่ 1, 2 และ 3

shutterstock 1383736832 e1614679146446

รายละเอียด 4 ข้อ ทอท. ขอยื่นปรับ “แผนฟื้นฟูฯ การบินไทย”

สำหรับประเด็นที่ ทอท. เสนอขอให้ผู้ทำแผนฯ ทำการปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1.การสร้างรายได้และการลดต้นทุนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Flight Business)

เนื่องจากบอร์ด ทอท. มองว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายเรื่อง ได้แก่ การกำหนดจำนวนและประเภทของเครื่องบิน, เครือข่ายเส้นทางการบินที่ใช้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub), การวิเคราะห์และการจัดตารางการบิน (SLOT) เพื่อปรับเครือข่ายเส้นทางการบินความถี่ และจำนวนเที่ยวบิน รวมไปถึงการทำแผนการตลาดที่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น หลุมจอด เคาน์เตอร์เช็คอิน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non – Fight Business) มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน

บอร์ด ทอท. เสนอว่าแผนฯ ควรมีการกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่ารัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ให้ชัดเจน ซึ่งได้แก่ กิจการครัวการบิน คลังสินค้า อุปกรณ์บริการภาคพื้น และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการให้บริการด้านผู้โดยสาร (Passenger Handling Service) โดยจำเป็นจะต้องระบุระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของ การบินไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

shutterstock 1694962276

3.การพิจารณากำหนดต้นทุนการดำเนินงานด้านการบินของการบินไทยภายใต้อัตราค่าภาระของแต่ละท่าอากาศยาน

เช่น ค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee) เป็นต้น จะต้องให้มีความเท่าเทียมกันกับสายการบินอื่น ๆ โดยต้องเป็นไปตามหลักสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)

4.การปรับลดระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) ลง 1 ปี

บอร์ด ทอท. มองว่าควรแก้ไขเป็นชำระหนี้เป็นรายครึ่งปี โดยเริ่มรับชำระเงินต้นทุก ๆ ครึ่งปี งวดละ 25% โดยเริ่มชำระงวดแรกในครึ่งปีหลังของปีที่ 2 ของแผนพื้นฟูฯ และได้รับชำระเงินต้นครบในครึ่งปีแรกของปีที่ 4 และค่าปรับจะได้รับ 100% ในครึ่งปีของปีที่4

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ค.) เวลา 09.00 น. ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย หากเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด การบินไทยจะสามารถเดินหน้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  แต่หากเจ้าหนี้ลงมติไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ การบินไทยจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม