Business

กพท. ย้ำชัด! ‘สายการบิน’ ต้องตรวจ COE ต่างชาติเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติเจอโทษ

กพท. ย้ำชัด! “สายการบิน” ต้องตรวจ COE ต่างชาติเคร่งครัดสกัดโควิด ไม่ปฏิบัติเสี่ยงเจอโทษ

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีมติระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ให้กับชาวต่างชาติที่มาจาก ประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จากการตรวจพบว่าหญิงชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศปากีสถาน และปัจจุบันอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) ติดเชื้อโควิด – 19 สายพันธุ์อินเดีย

กพท. สายการบิน COE

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ผู้กำกับดูแลเที่ยวบินเข้าประเทศไทย ขอเน้นย้ำสายการบินอีกครั้งในการตรวจสอบ COE ของผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องบินจากประเทศต้นทางทุกประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการต่างประเทศในการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการเดินทางจาก 3 ประเทศดังกล่าวเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

โดย กพท. ได้ออกหนังสือเน้นย้ำสายการบินในการตรวจสอบ COE อย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่  4 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หากพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่มี COE สายการบินจะต้องรับผิดชอบการส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทางในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประเทศไทย หรือต้องดูแลผู้โดยสารจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

กพท. จึงขอให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการขนส่งผู้โดยสารที่ไม่มี COE กพท. จะดำเนินมาตรการด้านการอนุญาตทำการบินเข้าประเทศต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม