Business

เพิ่มสิทธิคุ้มครอง ‘บัตรทอง’ ยื่นคำร้องเสียหายจากการรักษาพยาบาล เป็น 2 ปี


สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง เทียบชั้นประกันสังคม ขยายเวลายื่นคำร้อง กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลจาก 1 ปี เป็น 2 ปี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ลงนามในข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แล้ว

บัตรทอง

สำหรับสาระสำคัญของข้อบังคับฯ เป็นการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้รับบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล ของหน่วยบริการ ทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สามารถยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย จากข้อบังคับฯ เดิม ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดย คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ขอรับการเยียวยา กรณีได้รับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่เกิดจากพยาธิสภาพของโรค เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี เพื่อให้สิทธิผู้มีสิทธิบัตรทอง เท่าเทียมกับ ผู้ประกันตน โดยในระบบประกันสังคม กำหนดให้สามารถยื่นคำร้องได้ในระยะเวลา 2 ปี

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า การขยายระยะเวลายื่นคำร้องนี้ นับเป็นการพัฒนางานด้านคุ้มครองสิทธิผู้มีสิทธิบัตรทองอีกก้าวหนึ่ง เพราะด้วยระยะเวลาเพียง 1 ปี ที่ผ่านมีก็มีผู้รับบริการบางส่วนที่ยื่นไม่ทัน จึงทำให้เสียสิทธินี้ไป และไม่ได้รับการเยียวยา

ขณะที่ความเสียหายจากการรับบริการ บางครั้งการรับรู้อาจค่อนข้างช้า รวมถึงการค้นหาสาเหตุหลายกรณี ต้องใช้เวลา และมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน การขยายระยะเวลาเป็น 2 ปี จึงช่วยลดช่องว่างนี้ และที่สำคัญเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างกองทุนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ได้รับสิทธิการดูแลที่เท่าเทียมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม