ดูหนังออนไลน์
Business

อ่านเงื่อนไขที่นี่! ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ มาตรการเยียวยา โควิดระลอกสาม


ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ มาตรการรัฐ เยียวยาโควิดระลอกเมษายน อ่านเงื่อนไข ใครได้บ้าง ตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ต่อเดือน

มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกสาม เดือนเมษายน ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนึ่งในนั้นคือ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มี.ค.64 ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564

ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ
Thailand’s electric meter. Electric meter installed on the pole to measurement watt in the house

มาตรการลดค่าน้ำประปา

เริ่มจากมาตรการลดค่าน้ำประปา ที่ประชุม ครม. มีมติให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม – มิ.ย.64

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

สําหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย. 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้า ตามหน่วยการใช้ ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ หน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ หน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ หน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้า ที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า ก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า สําหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กําหนดให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ประจําเดือนพฤษภาคม  ถึง มิถุนายน 2564

ดังนั้น  ให้หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค  ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินอเพื่อดำเนินตามมาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทอตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ

นอกจากมาตรการลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้าแล้ว ในวันนี้ที่ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติมาตรการ เยียวยาโควิด – 19 อีกหลายโครงการ ได้แก่

  • โครงการเราชนะ เฟส 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งจะจ่ายเงิน เยียวยาโควิด แก่ประชาชนจำนวน 3,000 บาทต่อคน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เฟสที่ 3 ด้วยการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  • โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐจะสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม