ดูหนังออนไลน์
Business

ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รีบรับเงินเยียวยาด่วน!


 ประกันสังคม เร่งเยียวยาผู้ประกันตนที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราว จากผลกระทบโควิด พร้อมดูแลผู้ประกันรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย 

ตามที่รัฐบาล มีความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพของแรงงาน พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนที่มีกว่า 16.5 ล้านคน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยตามประกาศกฎกระทรวงอย่างเต็มที่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม ดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ตามประกาศ “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” เต็มที่ทั้งนี้ให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ให้ผู้ประกันตนทาง e-Service

เลิกจ้าง13

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ในฐานะรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตน พร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ ผู้ประกันตนตามประกาศ “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ”

ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01 / 7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส. 2-01 / 7 และหนังสือรับรองการในระบบ e-Service บน www sso.go.th  และส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการนับ แต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

ทั้งนี้นายจ้างผู้ประกันตน มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/ จังหวัด/สาขาปที่ท่านสะดวกหรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวลัดดา กล่าวว่านายสุชาติ ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤติโควิด-19 ทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลเพื่อเร่งเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

ว่างงาน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight