ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คด่วน! การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล ผงาดคุมโครงสร้างใหม่ – พ่วงอีก 20 ผู้บริหาร!

การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล ประธานคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 6 ขุนผล “นนท์-วรางคณา-ชาย-เชิดพันธ์-สุวรรธนะ-อนิรุต” พร้อม 20 ผู้บริหารการบินไทย    รับโครงสร้างใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้( 1 พ.ค.)   

แหล่งข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวกับ “The Bangkok Insight” ว่า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งพนักงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองฯ เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 11-13 ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของ บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้มีคำสั่งที่ 003/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และคำสั่ง บริษัทที่ 008/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่องโครงสร้างองค์กร บริษัท การบินไทย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย  ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองฯ ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้

การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล 

1. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล (DB)

2. นายชาย เอี่ยมศิริ  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี (DE)

3. นาวาอากาศตรีอนิรุต แสงฤทธิ์  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ (DO)

4. นายนนท์ กลิ่นทะ  ตำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ (DN)

5. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง (DT)

6. นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน (DV)

 หน่วยงานขึ้นตรงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD)

7. เรือโทสุพจน์ เจริญสุข   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและรับรองคุณภาพองค์กร (D1)

8. นายทวิโรจน์ ทรงกำพล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร (D2)

9. นางจิลลดา ณ เชียงใหม่    ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร (D3)  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร (D6)

10. นายชัยยง รัตนาไพศาลสุข ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล (D5)

11. นายชวาล รัตนวราหะ  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร (D6)

การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล

สังกัดสายการพาณิชย์ (DN)

12. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด (DA)

13. นายสุทธิโชค รอดลี้จิตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย (DS)

สังกัดสายปฏิบัติการ (DO)

14. เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน (DP)

15. นางจิรดา โฉมทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องบิน (DO)

 สังกัดสายช่าง (DT)

16. เรืออากาศโทสมหวัง อรัมสัจจากูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุง อากาศยานดอนเมือง (DM)

17. นายมนตรี จันทร์เจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุง อากาศยานสุวรรณภูมิ (DL)

18. เรืออากาศเอกพงษ์ศักดิ์ ลับกิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DJ)

การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล

การบินไทยตั้ง 6 ขุนพล 

สังกัดสายการเงินและการบัญชี (DE)

19. นางสาวปิยาณี  สังข์ทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การบัญชี (DZ)

20. นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเงิน (DF)

21. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร (DU)

22. นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (D7)

สังกัดสายทรัพยากรบุคคล (DB)

23. นางจันทริกา โชติกเสถียร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (DY)

24. เรืออากาศโท ณทชัย จันทร์สุดา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (DI)

สังกัดหน่วยธุรกิจการบิน (DV)

25. นายกรกฎ ชาตะสิงห์  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการภาคพื้น (DG)

26. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Dx)

ทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight