Business

ศาลอนุญาต ‘นกแอร์’ ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูครั้งสุดท้าย ถึง 15 พ.ค.


ศาลล้มละลายอนุญาต “นกแอร์” ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟู ครั้งสุดท้าย อีก 1 เดือน จากวันที่ 15 เม.ย. เป็นวันที่ 15 พ.ค.

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคำสั่งอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

นกแอร์ เลื่อนส่งแผนฟื้นฟู รอบ 2

ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนพื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 ตามที่บริษัทยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง

นกแอร์ ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสำหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม

เนื่องจากผู้ทำแผนอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดหลักการและวิธีการในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ประเภทต่าง ๆ และการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพกิจการของธุรกิจการบินภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะนำมาระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการสามารถดำเนินการได้จนลูกหนี้สามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ

โดยการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการต้องผ่านการหารือกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในหลายฝ่าย แต่เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันในเดือนเมษายน 2564 จึงทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาระบุในแผนฟื้นฟูกิจการได้ทันภายในกำหนดวันที่ 15 เมษายน 2564 ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

นกแอร์

โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ นกแอร์ ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟู กิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง จะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

 

“นกแอร์” ขอเลื่อนส่งแผนมาแล้ว 1 รอบ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ นกแอร์ ได้ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการมาแล้ว 1 ครั้ง คือ ขอเลื่อนจากวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2564

ในครั้งนั้น นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่นกแอร์ไม่สามารถยื่นแผนฟื้นฟูฯ ได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และนโยบายการเดินทางในระดับประเทศ เช่น มาตรการการเดินทางทางอากาศแบบไม่ต้องกักตัว (Travel Bubble) หรือวัคซีนพาสปอร์ต ยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ส่งผลให้นกแอร์ต้องปรับแผนการหารายได้ใหม่อีกครั้ง

“ปัญหาโควิด-19 กลายพันธุ์และมาตรการต่าง ๆ ที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้นกแอร์ไม่มั่นใจเรื่องกระแสเงินสดที่จะนำมาชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ เพราะหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ การหารายได้เพิ่มคงทำได้ยาก ดังนั้นนกแอร์จำเป็นต้องปรับแผนการหารายได้ในแผนฟื้นฟูฯ ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ วันนี้จึงยังส่งแผนฟื้นฟูฯ ให้ศาลพิจารณาไม่ได้ ต้องขอเลื่อนไปก่อนอีก 1 เดือน เพื่อทบทวนแผนหารายได้ใหม่” นายวุฒิภูมิกล่าว

ทั้งนี้ยังไม่รับปากว่า นกแอร์จะยื่นแผนฟื้นฟูฯ ทันวันที่ 15 เมษายน 2564 หรือไม่ หากยื่นไม่ทัน นกแอร์มีสิทธิ์ขอเลื่อนได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือนหรือสิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการขอเลื่อนครั้งสุดท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม