ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดีลูกหนี้! เริ่มวันนี้ ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3 ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ก.แก้ไขกฎหมายแพ่งฯ ปรับลดดอกเบี้ยลูกหนี้ ห้ามคิดดอกซ้อนดอก มีผลวันนี้ (11 เม.ย.)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวดีลูกหนี้ ผ่านทวิตเตอร์ หลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ลดอัตราดอกเบี้ย ให้แก่ลูกหนี้ และห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อน ระหว่างผิดนัด โดยระบุว่า

“ข่าวดีลูกหนี้

ออกพระราชกำหนด แก้ไขกฏหมายแพ่งฯ ว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน (แก้ไข มาตรา 7) ปรับลดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 3 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (แก้ไข มาตรา 224) โดยปรับลดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ เม.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ในอัตราหรือวิธีการที่ก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหนี้สูงเกินสมควร

ซึ่งการตราพระราชกำหนดนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ อาทิ

  • มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  • มาตรา 7 ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ของธนาคารพาณิชย์
  • มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  • มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา 7 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

อ่านฉบับเต็มได้ที่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

WANPEN PUTTANONT