Business

กรมพัฒฯติวเข้มนิติบุคคลต้องถูกกฎหมาย-มีธรรมาภิบาล

ธุรกิจเกิดใหม่ทุกวัน นิติบุคคลก็จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต้องติดตามให้บริการควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้กิจการเหล่านั้น ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลที่จดจัดตั้งใหม่ในปี 2561 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ อาทิ สำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

สำหรับหัวข้อการบรรยายแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านแรก การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ นับเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ เพราะจะเป็นการสร้างนิติบุคคลที่มีคุณภาพ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนที่ดี ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อนิติบุคคลได้เข้าสู่โลกของการทำธุรกิจอย่างเต็มตัว อาทิ การแจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของนิติบุคคลต่อนายทะเบียนภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด การนำส่งงบการเงินประจำปี การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นต้น

นิติบุคคล2

ด้านที่สอง ความสำคัญของบัญชีและงบการเงิน เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องระบบการทำบัญชี เทคนิคการจัดทำงบการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการทำธุรกิจ หากไม่สามารถบริหารจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลทางลบต่อนิติบุคคลนั้นได้

ด้านที่สาม การใช้ประโยชน์จากบัญชีและงบการเงิน หัวข้อนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์งบการเงิน อ่านการตลาดออกว่าธุรกิจของตนเองกำลังอยู่ในทิศทางใดต้องรับมือและปรับตัวอย่างไร ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางบัญชีของคู่ค้าเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

นายวุฒิไกร กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้นิติบุคคลปฏิบัติตน ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง

w644

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ หากมองในภาพของนิติบุคคล จะเป็นการสร้างนิติบุคคลรายใหม่ให้เป็นคนดี สร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ทำให้ธุรกิจต้องเกิดต้นทุน ในการดำเนินธุรกิจจากความผิดพลาดที่ไม่เข้าใจถึงหน้าที่ในการเป็นนิติบุคคล

“ถ้าพิจารณาถึงองค์รวมของประเทศแล้ว จะเป็นการสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแรงของประเทศไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตัดวงจรการทำธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค” นายวุฒิไกร กล่าวและว่า กิจกรรมนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการเกิดนอมินีในประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเทศต้องสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ให้ชาวต่างชาติใช้ชื่อของตนเองในนามคนไทยมาจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight