ดูหนังออนไลน์
Business

ไฟเขียวขยายเวลา ‘สมัครประกันสังคมมาตรา 39 – ส่งเงินสมทบ’ เยียวยาโควิด


ครม. ไฟเขียวขยายเวลา “สมัครประกันสังคมมาตรา 39 – ส่งเงินสมทบ” ถึงเดือน มิ.ย. 64 เยียวยาผลกระทบโควิด-19 แก้ผู้ประกันตนหลุดจากระบบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 เม.ย.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงแรงงาน เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

สมัครประกันสังคมมาตรา 39

1.กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง (พนักงานเอกชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากประสงค์อยู่ในระบบประสังคมต่อ ให้ไป สมัครประกันสังคมมาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับ ประกันสังคมมาตรา 39 โดยเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ร่างกฎกกระทรวงฉบับดังกล่าว จะทำให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคมได้ประมาณ 207,700 คน  ทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดประกาศขยายเวลา “ประกันสังคม”

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. ….

ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

shutterstock 1155800851

สาระสำคัญ

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ คือ

1.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยให้แสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม ตามมาตรา 39 วรรคสาม สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 โดยให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานเสนอว่า เนื่องจากร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. …. มีหลักการสำคัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถแสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือนำส่งเงินสมทบได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุจำเป็นอย่างอื่น

ซึ่งมาตรา 84/2 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ ครม. มีอำนาจขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการดำเนินการตามมาตรา 39 ออกไปได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39  พ.ศ. …. เพื่อให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กระทรวงแรงงานได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และไม่ได้แสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง ธันวาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 1,880,000 คน และผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ 90,000 คน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามมาตรการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แล้ว คาดว่าจะทำให้มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อัตรา 10% หรือประมาณ 188,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ที่ขาดส่งเงินสมทบตามมาตรา 39 มาส่งเงินสมทบในงวดเดือนที่ขาดส่งเพื่อให้ได้รับสิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมารตรา 39 ตามเดิม อัตรา 22% หรือประมาณ 20,700 คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม