Business

สวนดุสิตโพล เผยครอบครัวไทยยุคโควิด ติดบ่วงหนี้สิน ปัญหาปากท้อง

สวนดุสิตโพล เผย ครอบครัวไทยยุคโควิด-19 มีปัญหาหนี้สินมากสุด ส่งผลความเครียดเพิ่ม แต่มีผลบวกทำให้ดูแลสุขภาพมากขึ้น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,184 คน สำรวจวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 พบว่า ในยุคโควิด-19 ปัญหาครอบครัวที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาหนี้สิน 75.41%

ตกงานหนี้ ปิดกิจการ ๒๑๐๓๑๔

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่บวก พบว่า โควิด-19 ทำให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดย 75.17% ของ พฤติกรรมครอบครัวไทยที่เพิ่มขึ้น คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ส่วนพฤติกรรมที่ลดลง คือ การเดินทางท่องเที่ยว 63.77% และปัญหาหนักอกเกี่ยวกับครอบครัว คือ รายรับไม่พอกับรายจ่าย 44.27%

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะก่อน หรือหลังมีโควิด-19 ปัญหาครอบครัวไทย ก็ยังเป็นเรื่องปากท้อง รายได้ หนี้สิน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เรื่องเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัญหาหลักของคนไทย ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะมองเห็นปัญหาระดับจุลภาคนี้หรือไม่ และจะมีแนวทางในการแก้ไข ทั้งในระดับประเทศและระดับครัวเรือนอย่างไร

“ครอบครัวนั้นเป็นหน่วยเริ่มต้นของสังคม ถ้าทุกครอบครัวอยู่ดีมีเงินใช้ก็ย่อมส่งผลให้ภาพรวมคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นดีมีความสุขนั่นเอง”น.ส.พรพรรณ กล่าว

ดุสิต

ด้าน ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ผลกระทบเชิงลบหลักที่เกิดขึ้น เป็นประเด็นเศรษฐกิจ คือ ปัญหาการตกงาน ว่างงาน ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก่อให้เกิดหนี้สินตามมา และเกิดสภาวะความเครียด

“ความเครียดนั้นมิได้มีเพียงแค่ปัญหาปากท้องเท่านั้น แต่มีความเครียดที่มาจากความกังวลใจ ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย”ผศ.ดร.พิมพ์มาดา กล่าว

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าผู้คนติดตามข่าวสาร และสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยง ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่ในสภาวการณ์แพร่ระบาดนี้ ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ การที่ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมดูแล ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวข้ามผ่านสภาวการณ์เช่นนี้ไปได้ ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม