ดูหนังออนไลน์
Business

จับตาเข้ม ‘ซีพี’ ต้องทำตามเงื่อนไข 7 ข้อ หลังควบรวม ‘เทสโก้โลตัส’

จับตาเข้ม “ซีพี” กขค. ย้ำชัด ต้องทำตามเงื่อนไข 7 ข้อ หลังควบรวมเทสโก้โลตัส เตือนโทษหนัก อย่าคิดฝ่าฝืน แนะประชาชนพบเห็น ร้องเรียนได้

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ จะ จับตาเข้ม ซีพี โดยการกำกับดูแล และตรวจสอบติดตามเงื่อนไข ประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจค้าปลีก ของกลุ่มบริษัทซีพี 7 ข้อ อย่างเข้มงวด และให้รายงานผลการประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในวันที่ 1 เม.ย. 2564 และรายงานผลเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้ กขค. สามารถติดตาม และตรวจสอบการประกอบธุรกิจได้

โลตัส

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรม ในการรวมธุรกิจ และหากฝ่าฝืนข้อห้ามการกระทำ ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับเงื่อนไข 7 ข้อที่กำหนดให้ซีพีต้องปฏิบัติ ได้แก่

1. ให้กลุ่มบริษัทซีพี ในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือรับรองว่า จะไม่รวมธุรกิจ กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ในตลาดค้าปลีกค้าส่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ในกรณีที่มีการซื้อหุ้น หรือซื้อทรัพย์สิน ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายอื่น ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทั่วไป แต่การซื้อหุ้นหรือทรัพย์สิน ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรวมธุรกิจ จะต้องรายงานให้ กขค. ทราบภายใน 15 วัน

2. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด แจ้งแผนการเพิ่มสัดส่วน ของยอดขายสินค้า ที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่นๆ

นอกจากนี้ ให้เพิ่มยอดขายจากปี 2563 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี และให้รายงานผลการดำเนินการภายในไตรมาสแรกของทุกปี

3. ให้กลุ่มบริษัทซีพี ในตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) มีหนังสือรับรองว่า จะไม่ใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยให้ถือว่า เป็นความลับทางการค้า

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

4. ให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดำเนินการคงไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา และข้อตกลง กับผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ได้มีการทำสัญญา หรือข้อตกลงไว้แล้ว ก่อนการรวมธุรกิจ เป็นระยะเวลา 2 ปี

อย่างไรก็ตาม ให้ยกเว้น ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณ หรือประโยชน์ ต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ และจะต้องได้รับการยินยอม จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า หรือวัตถุดิบนั้น ๆ และรายงานผลการดำเนินการทุก 3 เดือน

5. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ไม่เกิน 30 วัน และกลุ่มสินค้าอื่นๆ ไม่เกิน 45 วัน เป็นระยะเวลา 3 ปี

กรณีข้อกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิมน้อยกว่า ให้ใช้ข้อกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิม โดยให้รายงานผลการให้สินเชื่อทางการค้าของ SMEs ทุกรายในวันที่ 1 เมษายน 2564 และให้รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุก 3 เดือน

6. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รายงานผลการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลสาขาและการขยายสาขา หรือยกเลิกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และรายงานผลการขยายสาขา หรือยกเลิกสาขา รวมทั้งรายงานยอดขายสินค้า จำแนกตามหมวดสินค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน

7. ให้กลุ่มบริษัทซีพี ในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี (Code of Conduct) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงการต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางการพิจารณาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก กับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ.2562

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีพี ในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะต้องไม่มีการกระทำที่เป็นข้อห้ามของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

หากผู้ประกอบธุรกิจรายใด พบว่า ซีพี มีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร 02 199 5444 หรือทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม