ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดี! คนเรียนต่อ เลือก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กยศ.ให้กู้ ลดต้น ลดดอก

กยศ.ให้กู้ เลือกเรียน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดเงินต้น ดอกเบี้ย สนองนโยบายรัฐ เร่งผลิตกำลังคนรองรับสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดย กยศ.ให้กู้ ลดต้น ลดดอก

กยศ.ให้กู้

ทั้งนี้ กยศ. ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)” ซึ่งดําเนินการระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 สําหรับนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินในระดับปริญญาตรี เมื่อสําเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กําหนด จะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ต่อปี

นอกจากนี้ จะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สําหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินในระดับอาชีวศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กําหนด จะคิดดอกเบี้ย อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น ร้อยละ 50

เป้าหมายของโครงการดังกล่าว เพื่อป้อนกำลังคน ในสาขาที่เป็นความต้องการ  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและวิชาชีพสาขาขาดแคลน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

แรงงานพนักงานออฟฟิศไทยมีงานทำ ๒๐๑๒๓๐

ขณะที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง, อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยในปีการศึกษา 2562 และ 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 59,874 คนและ 65,217คน ตามลำดับ

ที่ผ่านมา กยศ. ยังได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ในช่วงโควิด-19 เช่น

 • กำหนดลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
 • ลดเบี้ยปรับ 80% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างให้มีสถานะปกติสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
 • ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวกันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
 • ลดอัตราเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี (2563-2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2539 มีผู้กู้เงินกองทุนไปแล้ว 5,972,343 ราย เป็นเงินกู้ 655,146 ล้านบาท และสำหรับสถานะ กยศ. ณ สิ้นปี 2563 จากผู้กู้จำนวน 5.9 ล้านราย มีผู้กู้ปิดบัญชีไปแล้ว 1,343,496 ราย อยู่ระหว่างปลอดหนี้ 998,512 ราย และอยู่ในระหว่างชําระหนี้ 3,567,661 ราย

จากผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชําระหนี้ 3.5 ล้านราย มีผู้กู้ยืมผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 2,209,509 ราย คิดเป็นเงินต้นค้างชําระ จํานวน 78,506 ล้านบาท

ในปีการศึกษา 2563 กยศ.ให้กู้ยืม 600,000 ราย จำนวนเงิน 33,000 ล้านบาท และกองทุนบริหารจัดการ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561

อ่านข่าวเพิ่มเติม