ดูหนังออนไลน์
Business

ลดขนาด ‘การบินไทย’ เขย่าโครงสร้างองค์กรใหม่ หั่นผู้บริหารเหลือ 500 คน

ลดขนาด “การบินไทย” เขย่า โครงสร้างองค์กรใหม่ หั่นผู้บริหารเหลือ 500 คน รวมศูนย์งาน “การเงิน – บุคคล – จัดซื้อ” เปิด 2 โครงการสมัครใจลาออกล็อตใหญ่

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชาคมคน TG ซึ่งมีผู้ร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท, ผู้แทนกองทุน, ผู้แทนสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย, ผู้แทนสหภาพฯ ต่าง ๆ และผู้แทนสหกรณ์ฯ ว่า

ตามที่ การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูสำเร็จลุล่วงจนบริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

การบินไทย โครงสร้างองค์กรใหม่

การบินไทย “รวมศูนย์ – ลดขนาด – ผุดหน่วยงานใหม่”

โดยบริษัทมีแนวคิดในการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตด้านต่าง ๆ การเพิ่มขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีขอบเขตการบังคับบัญชาที่เหมาะสม (Scope of work and responsibility expansion) และมีโครงสร้างองค์กรราบและกระชับขึ้น (Flatter structure with best-in-class span of control)

ในการนี้ การบินไทย ได้จัด โครงสร้างองค์กรใหม่ ที่เป็นแบบรวมศูนย์สำหรับงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งลดจำนวนผู้บริหารลงจาก 740 อัตรา เหลือประมาณ 500 อัตรา อีกทั้งลดขั้นตอนการบังคับบัญชา จากเดิม 8 ระดับ เหลือ 5 ระดับ ได้แก่

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ระดับ 14
 • ประธานเจ้าหน้าที่ (Chief of) ระดับ 12-13
 • ผู้อำนวยการ (Director) และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ระดับ 11-12
 • หัวหน้าฝ่าย (Head of) ระดับ 10
 • หัวหน้ากลุ่มงาน (Team Lead) ระดับ 8-9

การทำงานแบ่งออกเป็น 8 สายงาน ได้แก่

 1. สายการพาณิชย์
 2. สายปฏิบัติการ
 3. สายช่าง
 4. สายการเงินและการบัญชี
 5. สายทรัพยากรบุคคล
 6. ฝ่ายดิจิทัล
 7. ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร
 8. หน่วยธุรกิจการบิน

ทั้งนี้ ภายในหน่วยงานดังกล่าว การบินไทย ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร (Transformation) โดยจะทำหน้าที่ขับเคลื่อน ประสานเชื่อมโยงและรวบรวมความคิดริเริ่มที่มาจากพนักงาน (Bottom Up) เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งขณะนี้มีโครงการริเริ่มแล้วกว่า 600 โครงการ หากดำเนินการตามแผนคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท และ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร (Corporate Strategy & Development) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางกลยุทธ์ในภาพรวม การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทและการบริหารจัดการบริษัทในเครือ

shutterstock 345413174

เปิด 2 โครงการสมัครใจลาออก

การบินไทยได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan) ให้พนักงานสมัครใจเสียสละเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัทแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

โครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B (MSP B) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลาระยะยาว Leave With 20% Pay (LW 20) ที่พนักงานได้รับเงินเดือน 20% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564  และ โครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C (MSP C)

โดยทั้ง 2 โครงการจะเปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 4 Block ได้แก่

 • Block ที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
 • Block ที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ 2 – 16 มีนาคม 2564
 • Block ที่ 3 รับสมัครตั้งแต่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
 • Block ที่ 4 รับสมัครตั้งแต่ 1 – 19 เมษายน 2564

16 ก.พ การบินไทย1

16 ก.พ การบินไทย2

พนักงานที่เข้าโครงการฯ จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน คำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฎหมาย และยังมีเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม โดยพนักงานที่เข้า MSP B จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน 4 เดือน ส่วนพนักงานที่สมัครใจเข้าโครงการ MSP C จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับเงินเดือน 0.5 – 1 เดือน ตามอายุของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทจะแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดย MSP B Block ที่ 1 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564 และ Block ที่ 2 – 4 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับ ส่วน MSP C Block ที่ 1 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนกันยายน 2564 และ Block ที่ 2 – 4 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับ

msp c

การทำงานในโครงสร้างองค์กรใหม่นั้น การบินไทย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Customer Centric) โดยนำระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กร (Digital Driven) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจและสนับสนุนให้เกิดการทำงานข้ามสายงาน โดยพนักงานทุกคนมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน (Cross-functional teams) ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Accelerate Productivity and Innovation) เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำไร ควบคุมค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทั้งในธุรกิจการบินและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถกลับมาเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมการบินได้ ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหนี้และพนักงานทุกคน

อ่าวข่าวเพิ่มเติม