ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดแผนลับ! การบินไทยจัด 4 Block เลิกจ้างพนักงาน – ตะลึง! ทุก Block รับ ‘ตั๋วฟรี’ สูงสุดถึง 20 ใบ

การบินไทยเลิกจ้าง ลาออกยังไม่พอ! เตรียมออกประกาศเร็วๆนี้ จัด 4 Block เลิกจ้างให้เลือก จ่ายเงินตอบแทนแต่ละ Block ต่างกัน  ตะลึง! ทุก Block ลาออกรับบัตรโดยสารฟรีสูงสุดถึง 20 ใบ อึ้ง! Block 1 ได้ผลตอบแทนดีสุด ย้ำพนักงานลาออกมีผล 1 พ.ค.64  

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมออกประกาศบริษัท เกี่ยวกับ“โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan C (MSP C)” ขณะนี้ได้เตรียมการทำเอกสารไว้แล้วเพียงแค่รอวันประกาศออมาเป็นทางเท่านั้น

แหล่งข่าวจากบริษัทการบินไทย กล่าวกับ “The Bangkok Insight” ว่าขณะนี้ทางการบินไทยได้จัดเตรียมเอกสารรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan C ไว้แล้ว เหลือเพียงรอประกาศอย่างเป็นทางการ ตามเอกสารของการบินไทยระบุว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย ในคราวประชุมครั้งที่ [x] เมื่อวันที่ [x] มีมติอนุมัติหลักการให้ดำเนินการโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร บริษัทขอประกาศหลักการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนของโครงการ Mutual Separation Plan C (MSP C หรือโครงการ MSP C )ดังนี้

1. หลักการของโครงการ MSP C
1.1. เป็นความประสงค์และสมัครใจร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงานที่ตกลงเข้าร่วมโครงการ
1.2. บริษัทสงวนสิทธิพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเข้าโครงการได้ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม งบประมาณสำหรับโครงการ ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่องานของบริษัทเป็นสำคัญ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ MSP C
2.1. พนักงานที่บริษัทว่าจ้างในประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน
2.2. พนักงานจะต้องยังมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
2.3. ในกรณีที่พนักงานสมัครคัดเลือกเข้าตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรใหม่ควบคู่กับโครงการ MSP C บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ MSP C เท่านั้น และจะไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าโครงสร้างองค์กรใหม่

การบินไทยเลิกจ้าง เปิดโครงการMSP C

3. รายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขโครงการ MSP C
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจะมีประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ โครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 หากพนักงานพิจารณาโครงสร้างองค์กรใหม่แล้วอาจสมัครเข้าโครงการ MSP C เพื่อลาออกจากบริษัทได้โดยบริษัทกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ MSP C ดังนี้

สำหรับพนักงานที่ไม่ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หรือพนักงานที่สมัครคัดเลือกเข้าตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรใหม่ แต่ไม่ได้รับคัดเลือก และประสงค์ลาออกจากบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนตามโครงการ

การบินไทยเลิกจ้าง

3.2 ระยะเวลาสมัคร และวันประกาศผล บริษัทแบ่งระยะเวลาสมัคร และประกาศผลออกเป็น 4 ช่วง (Block) ดังนี้

Block 1  ช่วงสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

ประกาศผล 5 มีนาคม 2564

Block 2 ช่วงสมัคร 3 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 16  มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ประกาศผล 19 มีนาคม 2564

Block 3ช่วงสมัคร 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 1 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

ประกาศผล 5 เมษายน 2564

Block 4 ช่วงสมัคร  2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 19 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
ประกาศผล  23 เมษายน 2564

3.3 วันที่การลาออกมีผล 1 พฤษภาคม 2564
1. การลาออกของพนักงานที่ได้รับการอนุมัติ MSP C ทุก Block จะมีผลพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 เมษายน 2564
2. สำหรับพนักงานที่มิได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ หรือไม่ได้รับอนุมัติ พนักงานจะต้องกลับเข้าทำงานตามวันและเวลาทำงานตามตำแหน่งงานที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบต่อไป

3.4 เงินตอบแทนที่พนักงานตามโครงการ MSP C จะได้รับ

ก. เงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

1. ระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 120 วัน ไม่ได้รับเงินตอบแทน
2. ครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี จะได้อัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
3. ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
4. ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
5. ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
6. ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
7. หาก 20 ปีขึ้นไป  จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

ข. เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม
สำหรับพนักงานที่อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน
สำหรับพนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมครึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน
ค. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามระเบียบ และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ง. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พนักงานจะได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

ภาษีเงินได้: บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินได้ ให้เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับเงินตามข้อ ก, ค และ ง ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.5 สิทธิประโยชน์บัตรโดยสาร พนักงานที่ได้รับการอนุมัติ MSP C ในแต่ละช่วงที่สมัคร (Block) จะมีสิทธิได้รับบัตรโดยสารต่างกัน ดังนี้

การบินไทยเลิกจ้าง
Block 1 ช่วงวันที่สมัคร : 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
จำนวนบัตรโดยสาร : รวม 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสาร สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 14 ใบ (ไป-กลับ)

Block 2 ช่วงวันที่สมัคร: 3- 6 มีนาคม 2564
จำนวนบัตรโดยสาร: รวม 18 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 12 ใบ (ไป-กลับ)

Block 3 ช่วงวันที่สมัคร: 17 มีนาคม -1 เมษายน 2564
จำนวนบัตรโดยสาร: รวม 15 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 10 ใบ (ไป-กลับ)

Block 4 ช่วงวันที่สมัคร: 2-19 เมษายน 2564
จำนวนบัตรโดยสาร: รวม 12 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 8 ใบ (ไป-กลับ)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้ในขณะนั้น  ในการออกบัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้ (R2 100% – MSP) พนักงานจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารเพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการโดยสาร ตลอดทั้งภาระภาษีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้บัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้ (R2 100% – MSP) ตามที่บริษัท เห็นสมควร

3.6 กำหนดจ่ายเงินตอบแทน (จะแตกต่างกันไปในแต่ละ Block)  

เนื่องจากสถาบันการเงินที่บริษัทได้ฝากเงินกองทุนบำเหน็จไว้ ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้เงินกองทุนบำเหน็จ ทำให้บริษัทไม่สามารถเบิกถอนเงินบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินตามกฎหมายเพื่อทวงถามให้คืนเงินกลับสู่กองทุนบำเหน็จ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางยังไม่คลี่คลายลงทำให้บริษัทไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ ส่งผลให้บริษัทไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระเงินบำเหน็จแก่พนักงานในงวดเดียว บริษัทได้ประเมินสภาพคล่องทางการเงินแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนในโครงการ MSP C ดังนี้

ก. พนักงานที่สมัคร และได้รับอนุมัติ – MSP C Block 1
เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานโดยแบ่งจ่าย 12 งวด ในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนกันยายน 2564 และงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้าย หรือครึ่งหนึ่งของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน (แล้วแต่กรณี)

เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) เต็มจำนวน จ่ายครั้งเดียวในเดือนกันยายน 2564

เงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้เงินบำเหน็จ) แบ่งจ่ายรวม 4 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2564
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข. พนักงานที่สมัคร และได้รับอนุมัติ – MSP C Block 2

เงินตอบแทนตามโครงการ ในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานโดยแบ่งจ่าย 12 งวด ในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้าย หรือครึ่งหนึ่งของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน (แล้วแต่กรณี)

เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) เต็มจำนวน จะจ่ายครั้งเดียวในเดือนตุลาคม 2564

เงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้เงินบำเหน็จ) จะ แบ่งจ่ายรวม 4 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2564

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค. พนักงานที่สมัคร และได้รับอนุมัติ – MSP C Block 3

เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานโดยแบ่งจ่าย 12 งวด ในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้าย หรือครึ่งหนึ่งของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน (แล้วแต่กรณี)

เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) เต็มจำนวน จ่ายครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2564

เงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้เงินบำเหน็จ) จะแบ่งจ่ายรวม 4 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2564
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ง. พนักงานที่สมัคร และได้รับอนุมัติ – MSP C Block 4
เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานโดยแบ่งจ่าย 12 งวด ในอัตราเท่ากัน งวดแรกกำหนดจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2564 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้าย หรือครึ่งหนึ่งของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน (แล้วแต่กรณี)

เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) เต็มจำนวน จ่ายครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2564

เงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้เงินบำเหน็จ) จะแบ่งจ่ายรวม 4 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2564

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. การนับอายุงานและฐานค่าจ้างที่ใช้ในโครงการ MSP C
4.1.​บริษัทจะนับอายุงานของพนักงานถึงวันสุดท้ายของการเป็นพนักงาน (วันที่ 30 เมษายน 2564)
4.2.​เงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงาน ซึ่งรายละเอียดของค่าจ้างที่ใช้คำนวณจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ถือว่า 1 เดือนมี 30 วัน
สำหรับพนักงานที่เสียสละยินยอมลดค่าจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทตกลงใช้ค่าจ้างอัตราเดิมก่อนการปรับลดค่าจ้างในการคำนวณ
4.3.​พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำต่างประเทศ ให้ใช้ค่าจ้างที่บริษัทกำหนดหากพนักงานผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย (Home Pay) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

5. การอนุมัติให้พนักงานร่วมโครงการ
ให้ถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเข้าโครงการ MSP C หรือไม่ อย่างไรตามความเหมาะสม

6. การคำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับจริง บริษัทจะคำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับจริงดังนี้
6.1. บริษัทจะหักหนี้ค้างชำระทุกประเภทของพนักงานที่มีกับบริษัท รวมทั้งเงินที่พนักงานยินยอมให้บริษัทหัก เพื่อชำระหนี้ที่พนักงานมีต่อบุคคลภายนอก (เช่น หนี้เงินกู้กับสหกรณ์) จากเงินที่จะได้รับตามโครงการทั้งหมด
6.2. บริษัทจะหักเงินค่าประกันสังคมตามกฎหมายจนถึงเดือนสุดท้ายที่พนักงานทำงานกับบริษัท
6.3. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามประกาศฉบับนี้ พนักงานมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับสำหรับโครงการนี้ในอัตราที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดโดยพนักงานตกลงและยินยอมให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ออกจากจำนวนเงินที่จ่ายได้

7. หนังสือรับรองการทำงาน
หากพนักงานมีความประสงค์จะให้บริษัทออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่พนักงาน พนักงานสามารถยื่นแสดงความประสงค์ได้ที่กองสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริหารงานบุคคล (BKKIE)

8. การเพิกถอนแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการ
พนักงานที่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการ MSP C แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด

กางเงื่อนไขพนักงานต้องปฎิบัติ

9. พนักงานได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการ MSP C เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว พนักงานตกลงที่จะรับผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการตามที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก เว้นแต่กฎระเบียบของบริษัทกำหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่น

10. พนักงานได้รับอนุมัติให้ลาออก ตามโครงการตกลงสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป

การบินไทยเลิกจ้าง

11. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการ MSP C บริษัทยินยอมยกเว้นสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับในกรณีพนักงานลาออกก่อนกำหนดตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงอื่น ๆ

12. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการใดแล้ว หากถึงแก่กรรมก่อนวันที่มีผลให้ลาออกตามโครงการ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการให้กับทายาทของพนักงานต่อไป

13. การสมัครกลับเข้ามาเป็นพนักงาน พนักงานที่บริษัทอนุมัติในโครงการ MSP C อาจสมัครกลับเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทได้อีกในอนาคต ถ้าบริษัทมีความต้องการอัตรากำลังและต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับผู้สมัคร ตามที่บริษัทเห็นสมควร

14. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Call Center สำหรับหลักเกณฑ์และการสมัครเข้าร่วมโครงการ เปิดให้บริการในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้ที่โทรศัพท์: 0-2545-4664, 0-2025-4664

15. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ พนักงานสามารถสมัครเข้าโครงการได้ ตามช่องทางต่อไปนี้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ ที่บริษัทได้รับก่อน (หากบริษัทได้รับแบบแสดงความจำนงมาหลายฉบับ)
– Online ที่ e-Personnel Information [https://tsq.thaiairways.com/ThaiSquare/index.jsp] ได้ทุกวันตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ไม่มีวันหยุด
– ด้วยตนเอง ที่สถานที่ด้านล่างนี้ โดยเปิดให้บริการในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564
– สำนักงานใหญ่ – ลานหน้า HR Service Center
– อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) – HR Service Center

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight