Business

ค้าชายแดนปี 63 มูลค่า 1.31 ล้านล้าน ลดลง 1.7% เชื่อปัญหาเมียนมาไม่กระทบ

ค้าชายแดน ปี 63 ทำได้เกินคาด มูลค่า 1.31 ล้านล้านบาท ลด 1.7% ทั้งที่มีปัญหาโควิด ยันปัญหาเมียนมา รัฐประหาร ยังไม่กระทบค้าขาย 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติ ค้าชายแดน และผ่านแดนของไทย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,319,325 ล้านบาท ลดลง 1.7% แบ่งเป็นการส่งออก 766,314 ล้านบาท ลดลง 2.16% และการนำเข้า 553,011 ล้านบาท ลดลง 1.05%

ค้าชายแดน

ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังคงเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 213,303 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือว่าการค้าลดลงน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้ ทั้งที่มีสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มีการปิดด่านการค้า และสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ที่ทำให้สินค้าไทยมีราคาสูงขึ้น จึงถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับการส่งออกภาพรวมที่ลดลงมากกว่า

ในส่วนของการค้าชายแดนของไทย กับเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 760,241 ล้านบาท ลดลง 8.01% โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 249,499 ล้านบาท ลดลง 9.1% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 189,836 ล้านบาท ลดลง 3.85% เมียนมา มูลค่า 164,779 ล้านบาท ลดลง 14.74% และกัมพูชา มูลค่า 156,127 ล้านบาท ลดลง 3.15%

ขณะที่การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 559,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.41% โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 238,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.01% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 88,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.16% เวียดนาม มูลค่า 59,300 ล้านบาท ลดลง 10.79% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 172,265 ล้านบาท ลดลง 1.30%

สำหรับปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยลดลง มาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ค่าเงินบาทแข็งค่า และการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ต่างปิดจุดผ่านแดน เพื่อขนส่งสินค้าหลายแห่ง

กีรติ รัชโน

ปัจจุบัน เหลือจุดผ่านแดน ที่ยังคงเปิดทำการเพียง 35 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ และในทุก ๆ แห่ง ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจปล่อย การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างกัน

นายกีรติกล่าวว่า กรณีเมียนมาที่มีปัญหาในประเทศ และมีข่าวปิดด่านชายแดน จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่า ปัจจุบันเมียนมากับไทย มีด่านการค้ารวม 21 จุด เปิดให้บริการอยู่ 3 จุด คือ ที่แม่สาย แม่สอด และระนอง

ทั้งนี้ในช่วงเข้า ด่านที่แม่สาย มีการปิดในช่วงเช้า ต่อมาได้มีการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าได้แล้ว ส่วนที่แม่สอดและระนอง สถานการณ์ยังเป็นปกติ และเท่าที่ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด การส่งออกนำเข้ายังปกติ

ขณะที่ในเมียนมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังปกติ โดยซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ยังเปิดขาย แต่ปิดไว มีการเร่งซื้อสินค้า ธนาคารปิดทำการ และมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์

ด้านการค้าไทย-เมียนมา ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน รวม 1.64 แสนล้านบาท เป็นการส่งออก 8.7 หมื่นล้านบาท นำเข้า 7.7 หมื่นล้าน มีสัดส่วน 21% ของการค้าชายแดน แบ่งเป็น

  • ด่านแม่สาย มีมูลค่าการค้า 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1,400 ล้านบาท
  • ด่านแม่สอด มูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 200 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 6.3 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1 หมื่นล้านบาท
  • ด่านระนอง มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 47 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 5,800 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม