ดูหนังออนไลน์
Business

เรื่องด่วน แก้ PM 2.5 ก.อุตฯ สั่งทุกโรงงาน ตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง

แก้ PM 2.5 กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง ตรวจสอบ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ทำให้รัฐบาลเร่ง แก้ PM 2.5 เชิงรุก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ที่ให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย กับ โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ อย่างเข้มงวด

แก้ PM 2.5

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการตรวจสอบ ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ และให้มีการติดตั้ง ระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) ที่เชื่อมโยงข้อมูลมายัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยให้ขยายผลการติดตั้งระบบ CEMS ให้ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ ได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ที่ให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุม เป็นการกำกับดูแลเฝ้าระวังเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ใช้ประกาศกระทรวงฯ ที่กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ในกำกับของ กรอ. โดยพื้นที่ ที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ได้แก่ โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง

ล่าสุด มีโรงงานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 5 โรง 33 ปล่อง และโรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ที่ติดตั้งด้วยความสมัครใจอีกจำนวน 74 โรง รวมมีโรงงานที่ติดตั้งระบบ CEMS จำนวนทั้งสิ้น 79 โรงงาน 228 ปล่อง

“กรอ.จะดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ตามข้อสั่งการของ รมว.อุตสาหกรรม อย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดว่า หลังจากประกาศกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ จะมี โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ติดตั้งระบบ CEMS ไม่น้อยกว่า 600 โรง 1,200 ปล่อง เพิ่มเติมจากเดิมที่บังคับใช้ในจังหวัดระยองแห่งเดียวเท่านั้น”นายประกอบ กล่าว

แก้ PM 2.5

กรอ. ยังดำเนินการตรวจวัดการระบายฝุ่นจากปล่องโรงงาน เพื่อให้การควบคุม และกำกับดูแล การระบายมลพิษ จากแหล่งกำเนิดของโรงงานอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพครอบคลุม ปัญหาด้านฝุ่นละออง ทั้งฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particle ; TSP) ฝุ่นขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) และฝุ่นขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตลอดจนฝุ่นในบรรยากาศบริเวณชุมชนรอบโรงงาน

จากนั้น จะนำข้อมูลผลตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งหมด ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง และสารมลพิษต่าง ๆ จาก โรงงานอุตสาหกรรม ต่อไป

ขณะเดียวกัน กรอ. ได้จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมาย ฯ ไปยังผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ทุกแห่ง เพื่อรับทราบข้อมูลโรงงาน ขนาดหน่วยการผลิต เชื้อเพลิงที่ใช้การดำเนินกิจการ เช่น ชีวมวล ถ่านหิน น้ำมันเตา หรือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งระบบการบำบัดของเสีย

ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม อีกทั้งนำมาพัฒนาช่องทาง และรูปแบบการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับดูแล การระบายมลพิษโรงงาน ให้รองรับการขยายขอบเขตการบังคับติดตั้ง CEMS ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในต้นปี 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT