ดูหนังออนไลน์
Business

กทม. ช่วยพ่อค้าแม่ค้า 10 ตลาด ต่ออายุ เว้น-ลด ให้ผ่อน ค่าเช่าแผง

กทม. ช่วยพ่อค้าแม่ค้า ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ค้า ผู้เช่าในตลาดกทม. 10 แห่ง ทั้งขยายเวลาต่ออายุ ลด-เว้น รวมถึงให้ผ่อนค่าเช่า บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. 10 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชนอีก 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดเทวราช และตลาดสิงหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าและผู้เช่า จากประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

กทม. ช่วยพ่อค้าแม่ค้า

มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาต่าง ๆ มีทั้งการขยายเวลาต่ออายุสัญญาเช่าแผงค้า การยกเว้นค่าเช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ การลดค่าเช่าแผงค้า 50% ตลอดจนผู้ค้าหรือผู้เช่าที่มีหนี้คงค้าง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถผ่อนชำระหนี้คงค้างได้ พร้อมงดเว้นค่าปรับและดอกเบี้ย

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือ ทั้ง 10 ตลาด มีดังนี้

1. ตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี

 • ขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้า ภายในตลาดนัดจตุจักร และตลาดนัดมีนบุรี ต่อไปอีก 1 ปี
 • ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า จากผู้เช่าแผงค้า ที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ(ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกประกาศปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50%
 • กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่น ๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564
 • ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่น ๆ ที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน ๆ ละ 20% ของ หนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 – มกราคม 2565 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

1 6

2. ตลาดธนบุรี

 • ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า และค่าบริการส่วนกลาง จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และฉบับที่ (16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50%
 • กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564
 • ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือนๆ ละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 – มกราคม 2565 โดยงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

2 3

3. ตลาดชุมชน

 • กรณีสัญญาเช่าแผงค้าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่หมดอายุสัญญาภายในปี 2564 ให้ขยายการชำระเงินค่าต่ออายุสัญญา ต่อไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่า
 • ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่า หรือค่าบริการรายวัน และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ(ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้ชำระค่าเช่าหรือค่าบริการรายวันในอัตรา 50%
 • กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวันให้ปรับลดค่าบริการรายวัน จำนวน 50% ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคม – 31 ธันวาคม 2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน ๆ ละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 – มกราคม 25.65 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

3 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม