ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดศึกกทม.! คมนาคมค้านค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท ชี้ภาระประชาชน

คมนาคมเปิดศึกกทม.!! ค้านปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาทตลอดสาย ระบุเป็นอัตราที่สร้างความเดือดร้อนประชาชน ไม่เป็นไปตามมติครม. จะทำหนังสือถึงกทม.ขอระงับอัตราค่าโดยสาร

จากกรณีที่ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศเพื่อปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายอยู่ที่ 104 บาท โดยมีการแบ่ง 4 ช่วงดังนี้

1.ช่วงสัมปทานของบีทีเอส (หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน) ค่าโดยสาร 16-44 บาท

2.ส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคต ค่าโดยสาร 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

3.ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

4.ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า 15-33 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

สายสีเขียว

 

พร้อมทั้งให้เหตุผลไว้ว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และเปิดให้บริการเต็มทั้งระบบในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  ปัจจุบันได้เปิดให้บริการครบทุกเส้นทาง จึงเป็น สาเหตุให้ต้องมีการเริ่มเก็บค่าโดยสารในอัตราดังกล่าว ประกอบกับ กทม. มีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มเรียกเก็บค่าโดยสาร จากผู้ใช้บริการในส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่องดังกล่าว นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางราง (ขร.) พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามที่ กทม.ประกาศมานั้น เป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่สร้างภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชน และไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจาก กทม. ได้เคยมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันความพร้อมในการรับโอนทรัพย์สิน หนี้สินของโครงการฯ แล้ว

ก่อนที่ ครม. จะมีมติให้โอนทรัพย์สิน หนี้สินระหว่าง กทม. และกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรมการขนส่งทางราง เห็นสมควรให้ กทม. พิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติ ครม. ดังกล่าว ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม และ กทม. บูรณาการร่วมกันในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม  ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน รวมถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมที่มอบทรัพย์สินในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ให้กับกทม. ได้กำหนดให้กทม. กำหนดอัตราค่าแรกเข้าและอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้บริการ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนผู้ใช้บริการมากเกินไป

กิตติพันธ์ ปานจันทร์16
กิตติพันธ์ ปานจันทร์

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่าที่ผ่านมากรมการขนส่งทางราง ได้มีข้อเสนอแนะในการขยายสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรณีอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้อย่างชัดเจนว่า การคิดอัตราค่าโดยสารนั้น ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสามารถกำหนดได้ถูกกว่า 65 บาทตลอดสาย และควรกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุด สำหรับประชาชนที่ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ ซึ่งจะทำให้การจราจรใน กทม. เบาบางลง ปัจจุบันพบว่า ผู้มีรายได้น้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า คิดเป็น 35% ของค่าแรงขั้นต่ำ

ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าโดยสารควรวิเคราะห์จากต้นทุนที่แท้จริง  เห็นว่าหากกำหนดราคาถูกลงจาก 65 บาทตลอดสาย ในอนาคตจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเส้นหลักของเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ย่อมส่งผลให้สามารถลดอัตราค่าโดยสารลงได้มากกว่านี้

อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางราง เห็นควรให้ทุกฝ่ายหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสุขใจแก่สาธารณชน และไม่เป็นภาระกับรัฐบาลจนเกินสมควร นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราค่าโดยสารในช่วงก่อนสัมปทานส่วนหลักสิ้นสุดลงในปี 2572 เช่น จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพยุงอัตราค่าโดยสาร และนำรายได้ในอนาคตมาชำระคืนกองทุนภายหลัง เป็นต้น

เรื่องดังกล่าว กรมการขนส่งทางราง เห็นว่ากระทรวงมหาดไทย และ กทม. ควรเร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปแล้วกว่า 1 เดือน

กรมการขนส่งทางราง จะมีหนังสือถึง กทม. เพื่อขอให้ระงับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และให้ดำเนินการตามมติครม. จะหารือกับกกระทรวงมหาดไทย และ กทม. เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

กรมการขนส่งทางราง  ยืนยันว่าการดำเนินการของ กทม.ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม กทม. ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามมติครม.  ในการพิจารณาอัตราค่าโดยสารด้วยความรอบรอบ คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก  เห็นควรให้ชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารสายสีเขียว จนกว่าจะได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย  โดยสัปดาห์หน้ากรมการขนส่งทางรางจะเชิญประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight