Business

‘ตกงาน’ เพราะโควิด รีบยื่นรับเงินชดเชย ใครมีสิทธิได้ ขั้นตอนขอรับสิทธิไม่ยาก อ่านที่นี่

ตกงานเพราะโควิด ลูกจ้างผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับเงินชดเชย สำนักงานประกันสังคม เปิดช่องให้นายจ้าง ยื่นผ่านออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ป้องกันโควิด-19 

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” แจ้งลูกจ้างผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ต้อง ตกงานเพราะโควิด หรือไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถยื่นขอรับเงินชดเชย จากการว่างงานได้แล้ววันนี้ โดยระบุว่า

ตกงานเพราะโควิด

“เริ่มแล้ว เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นรับสิทธิว่างงาน

รู้หรือไม่ ? ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่ต้องหยุดงานหรือไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราว ตามคำสั่งของรัฐ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ จะได้รับการชดเชยกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

เงื่อนไขของผู้ที่จะรับเงินชดเชย ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สามารถขอรับสิทธิได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ

  • กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในแบบ (สปส.2-01/7) กรณีว่างงาน
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th
  • แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • นำส่งให้นายจ้าง
  • นายจ้างรวบรวมแบบคำขอของลูกจ้าง นำส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
  • หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ”

ประกันสังคม

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงาน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากสถานการณ์โรคระบาด ของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิฯ ไม่ซับซ้อน

เพียงแค่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรอกแบบ คำขอรับประโยชน์ทดแทนในแบบ (สปส.2-01/7) กรณีว่างงาน พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วส่งให้นายจ้างบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Service (www.sso.go.th) เพื่อนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ส่งไปยังสำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 3 วัน ทำการ

เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้าง ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชี ทุกสิ้นเดือนจนครบ

สำหรับกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีภายในกำหนด ขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ที่ยื่นเอกสาร หรือโทรสายด่วน 1506 เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

ขณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัว และลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานประกันสังคม จึงกำหนดให้นายจ้างยื่นแบบคำขอ ขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานฯ

กรณีนายจ้างยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service สามารถสมัครใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ก่อนดำเนินการยื่นแบบขอรับสิทธิฯ ผ่านระบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่นายจ้างตั้งอยู่

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังล็อกดาวน์ จ.สมุทรสาคร ทำให้ผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ จึงนำร่างกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเสนอ ครม. และผ่านความเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ การชดเชยดังกล่าว จะให้ในอัตรา 50% ของฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ไม่เกิน 90 วัน โดยจะชดเชยย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณ จากกองทุนชดเชยการว่างงาน ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบ การช่วยเหลือผู้ประกันตน โดยลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จาก 5% เหลือ 3% ต่ออีก 3 เดือนด้วย รวมทั้งช่วยเหลือสงเคราะห์บุตร อายุ 1-6 ปี จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน และการคลอดบุตรจาก 13,000 บาท เป็นเป็น 15,000 บาท เริ่มเดือนมกราคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม