ดูหนังออนไลน์
Business

คนมีรถต้องรู้! รวม ‘บริการออนไลน์’ ทำได้เองง่ายๆ ไม่ต้องไป ‘กรมขนส่งฯ’

ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ปรับบริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ขณะเดียวกัน กรมขนส่งฯ ก็แนะนำให้ประชาชนหันมาใช้ บริการออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัส

ส่วนบริการออนไลน์จากกรมขนส่งฯ มีอะไรบ้าง ไปเช็คพร้อมกันได้เลย!

กรมการขนส่งฯ บริการออนไลน์

สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี ออนไลน์

สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ชำระภาษีรถประจำปี ออนไลน์

ชำระภาษีรถประจำปี ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่, แอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอพพลิเคชั่น mPAY หรือ Truemoney Wallet

บริการออนไลน์ดังกล่าวรองรับรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี ให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่ง สามารถชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

อบรม ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Learning

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้า สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หลังจากได้รับผลผ่านการอบรม สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบขับขี่ โดยมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • การอบรมต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์, รถยนต์สามล้อ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง

fig 20 01 2020 09 24 13

จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร

จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ในวันทำการ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น.

จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า

กรมขนส่งฯ บริการออนไลน์ จองคิวล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ดาวน์โหลดได้ฟรี

กรมขนส่ง บริการออนไลน์

โควิด-19 ระบาด บริการ “ใบขับขี่” เปิด-ปิดอะไรบ้าง?

ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดนี้ กรมการขนส่งฯ ยังงดให้บริการด้าน ใบขับขี่ ในบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

 • งดการอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอรับใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด
 • งดการอบรมที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอต่ออายุใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด

ส่วนงานที่เปิด ปิด ช่วงโควิด RE 1 01

ในส่วนของการให้บริการด้าน ใบขับขี่ ที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เช่น

 • การออกใบขับขี่ สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองการอบรมหรือทดสอบหลักสูตร 1, 5, 15 ชั่วโมง จากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ ขบ. รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ ขบ. สามารถนำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง
 • การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นส่วนบุคคล (5 ปี) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • การต่ออายุใบขับขี่ที่มีผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com หลังได้รับผลผ่านการอบรม สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้
 • การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
 • การขอรับใบแทน ใบขับขี่ กรณีชำรุดหรือสูญหาย
 • การขอแก้ไขสาระสำคัญ การขอหนังสือรับรองใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้บริการ หรือผู้เก็บค่าโดยสาร
 • การขอรับใบขับขี่สาธารณะและใบขับขี่ที่ผู้ขอได้รับผลการอบรมหรือทดสอบ ไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การทดสอบแก้ตัว ที่ผู้ขอผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ

**ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เท่านั้น เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้มีความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่สำนักงานแต่ละแห่งตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม