ดูหนังออนไลน์
Business

ศาลฯ รับคำร้องการบินไทย ขยายเวลาส่ง ‘แผนฟื้นฟูกิจการ’ 1 เดือน

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้อง การบินไทย ขยายเวลาส่ง “แผนฟื้นฟูกิจการ” ออกไปถึง 4 ก.พ. เหตุต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียด

วันนี้ (5 ม.ค. 64) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทย ขยายะระยะเวลาส่ง แผนฟื้นฟูกิจการ ต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

การบินไทย แผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่ การบินไทย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามกฎหมายที่ผู้ทำแผนต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น

บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม

เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประการที่จำเป็นต้องพิจารณา วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุนและโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อกฎหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้าตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต

การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย และต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในหลักการต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เห็นพ้องกับหลักการต่าง ๆ นั้นด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

โดยหลังจากนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) กระทำการแทนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

เมื่อวานนี้ (4 ม.ค. 64) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  รักษาการ DD การบินไทย ได้ลงนามคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงงานระดับบริหาร จำนวน 4 คน โดยระบุว่าในการประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารดังนี้

1. นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-NK) และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตำแหน่งหนึ่งดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (รักษาการ DN) อีกตำแหน่งหนึ่ง

2. นาวาอากาศตรีอนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-AS) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจการบินไทย (DD-0) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (รักษาการ DJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

3. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-SS) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) อีกตำแหน่งหนึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1) เพียงตำแหน่งเดียว

4. นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CE) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (DE) เพียงตำแหน่งเดียว

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ลำดับที่ 2-4 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง บริษัทและสภาพการจ้างสิทธิประโยชน์สวัสดิการในอนาคตให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ยอมรับการดำรงตำแหน่งสภาพการจ้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณีสั่ง

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งให้ นายนนท์ กลินทะ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์  เนื่องจาก นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ ได้ยื่นลากออกจาก การบินไทย ไปแล้ว โดยมีผลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team