Business

ด่วน! กรมรางฯ ห้าม ‘รถไฟข้ามจังหวัด’ หยุดรับส่งที่ ‘สมุทรสาคร’ ป้องกันโควิด-19

ด่วน! กรมรางฯ ออกประกาศฉบับที่ 6 ห้าม “รถไฟข้ามจังหวัด” หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ “สมุทรสาคร” โดยเด็ดขาด และงดวิ่งช่วงเคอร์ฟิว ป้องกันโควิด-19 ระบาด

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลัง ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6) ในวันนี้ (21 ธ.ค. 63) ว่า

รถไฟข้ามจังหวัด สมุทรสาคร

ห้าม “รถไฟข้ามจังหวัด” หยุดที่ “สมุทรสาคร”

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มในการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้ผ่านเส้นทางคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด สมุทรสาคร) และกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมการขนส่งทางรางจึงประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  การให้บริการเดินรถไฟโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่มีเส้นทางบริการภายในเขตพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติ ดังนี้

(1) ห้ามจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ ป้ายหยุดรถและที่หยุดรถภายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเด็ดขาด 

(2) งดบริการเดินรถไฟโดยสารภายในเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกาของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

(3) เพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ให้ผู้โดยสารงดการใช้บริการและประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมแนะนำข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

(4) เฝ้าระวังและคัดกรองผู้โดยสารเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกนอกพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยตรวจสอบเอกสารหรือบัตรยืนยันตัวบุคคล

(5) ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางออกหรือเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงเวลา ระหว่าง 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 22.00 นาฬิกาของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จะต้องกรอกเอกสารระบุข้อมูลการเดินทาง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

(6) ประกาศแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถให้ประชาชนรับทราบตาม ข้อ 1 (1) ถึง (5)

S 3366919 e1608453598650

ยกระดับป้องกัน “โควิด-19”

ข้อ 2  ให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟและรถไฟฟ้ายกระดับความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

(1) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เช็ด พ่น ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดมือสัมผัส ภายในสถานีและขบวนรถ พร้อมทั้งทำความสะอาดเหรียญโดยสาร (Token) ก่อนนำกลับมาใช้ในแต่ละวัน

(2) กวดขันการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ และให้ผู้โดยสารใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังใช้บริการ

(3) ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดการสนทนา งดใช้โทรศัพท์สนทนาภายในขบวนรถ และให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเคร่งครัด

(4) ควบคุมไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัดภายในสถานีและในขบวนรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อฯ

(5) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

(6) ประชาสัมพันธ์มาตรการพึงปฏิบัติของผู้โดยสารและผลการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของหน่วยงานผู้ให้บริการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรายงานให้กรมการขนส่งทางรางเพื่อประกอบการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินสถานการณ์ ก่อนรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป

กรมการขนส่งทางรางขอว่า ประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางเพื่อวางมาตรฐานการให้บริการเดินรถ การให้บริการ ในระบบรางให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดภายใต้ พ.ร.ก. การบริหารราชการฯ และยึดถือความปลอดภัย ความสะดวก ในการเดินทางเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันเพื่อให้หน่วยปฏิบัติไปในแนวทางใกล้เคียงกัน ซึ่งก่อนที่จะออกประกาศ ได้มีการหารือผู้ให้บริการทุกรายแล้วเพื่อความรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงานผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นลักษณะขอความร่วมมือตั้งแต่วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงขอความร่วมมือทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ต่อไป

ประกาศโควิด-19 กรมราง

ประกาศโควิด-19 กรมราง

อ่านข่าวเพิ่มเติม