ดูหนังออนไลน์
Business

‘ประกันสังคม’ แจ้งขายหุ้น 2 บริษัทใหญ่ ‘SCC-TU’


“ประกันสังคม” แจ้งขายหุ้น 2 บริษัทใหญ่ “SCC” จำหน่าย 0.08% “TU” 0.06%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค. 63) ถึงการได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

ประกันสังคม

โดยสำนักงานประกันสังคมแจ้งการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จำหน่ายหลักทรัพย์คิดเป็น 0.0802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU โดยสำนักงานประกันสังคมจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม