Business

ปลายเดือนนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเงินคนพิการเพิ่ม 200 บาท

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งหมด 7 รายการ รวมถึงเบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) เพิ่มเติมจำนวน 200 บาท ซึ่งจะโอนเข้าในช่วงปลายเดือนนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคนพิการ

เงินคนพิการ 200 บาทที่โอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้เพิ่มเงินคนพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 สำหรับผู้พิการที่เข้า 2 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคนพิการเพิ่ม 200 บาท ต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินคนพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม