ดูหนังออนไลน์
Business

‘หอการค้า’ ระดมความเห็นทั่วประเทศ หาข้อสรุปชงรัฐ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

หอการค้า สัมมนาใหญ่ หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เร่งหาข้อสรุป เสนอรัฐบาลร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 โดยมีหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่าย เข้าร่วมสัมมนา เพื่อหารือถึงปัญหา และสรุปแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ หอการค้าไทย จะนำผลสรุปและข้อเสนอแนะทั้งหมด ที่ได้จากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดทำเป็นสมุดปกขาวนำเสนอให้กับรัฐบาล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับการสัมมนาวันแรก ในวันนี้ (26 พฤศจิกายน) มีการระดมความคิดเห็น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รับวิถี new normal โดยมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการ ดังนี้

  • การกระตุ้นค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจ อาทิ ขยายระยะเวลามาตรการโครงการคนละครึ่ง, ขยายระยะเวลามาตรการโครงการเที่ยวปันสุข, เพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรการช็อปดีมีคืน (ขยายปี 2564) และส่งเสริมมาตรการสินเชื่อ เอสเอ็มอี เป็นต้น
  • การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
  • การปรับปรุงกฎระเบียบ และกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ (Ease of doing business) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว

ขณะที่ แนวคิดในการจัดงานสัมมนาหอการค้าฯ ในปีนี้คือ “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่” พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันโปรโมท และขับเคลื่อน Happy Model 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1. กินดี 2. อยู่ดี 3. ออกกำลังกายดี และ 4. แบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า รัฐบาลควรต้องเร่งพัฒนาระบบ e-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งการเร่งแก้ปัญหา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วย

ส่วนการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารน้ำสู่ความยั่งยืน” โดย นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ได้ฝากถึงภาครัฐว่า ควรปรับเปลี่ยนจากการทำงานรวมศูนย์ สู่การพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีความยั่งยืนและพอเพียง รองรับการใช้น้ำในภาคเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตร อย่างสอดคล้องกับความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ

ขณะที่การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร: บทเรียนจาก COVID-19” โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถสูงในด้านการต่อสู้กับโควิด-19 และบทเรียนการจัดการโรคระบาดในประเทศไทย เป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นได้ชัด

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ยังเหลือพรุ่งนี้อีก 1 วัน ซึ่งจะมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ภายใต้วิถีใหม่” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาไทย และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ” โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT