Business

‘บิ๊กตู่’ โชว์วิสัยทัศน์ แนวคิด ‘สามใหม่’ ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม สร้างทางรอดอาเซียน

บิ๊กตู่ โชว์วิสัยทัศน์ เวทีประชุมสุดยอดอาเซียน เปิดแนวคิด “สามใหม่” แนะพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในอาเซียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม ASEAN Business and Investment Summit (ASEAN BIS) 2020 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Development and Inclusive Growth” ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง เป็นประเด็นสำคัญที่ภาครัฐ และภาคเอกชนต้องร่วมกันผลักดัน เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายก1 1

ในปัจจุบัน ประเทศใดที่มีภาครัฐ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ก็จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายใต้ชีวิตวิถีปกติใหม่มากกว่าที่อื่น ดังนั้น ภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างเต็มศักยภาพ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิด “สามใหม่” (Three New) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการปรับตัว และดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิถีปกติใหม่ 3 ประการ ดังนี้

  • ส่งเสริมการพัฒนา “โมเดลเศรษฐกิจใหม่”

รักษาสมดุล ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยมี “BCG Model” ที่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

  • แสวงหา “พลังเศรษฐกิจใหม่”

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ในอาเซียน ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแบบ “พี่สอนน้องไ เช่น เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัล ทั้งธุรกิจและการตลาดออนไลน์ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  • สร้าง “ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่”

การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่ประชาชนและภาคธุรกิจรายย่อย สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งไทยมีโครงการ “ASEAN Digital Hub” ที่ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในอาเซียน รวมถึงโครงการ “Digital Park Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริม การบูรณาการด้านดิจิทัลในภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างทั่วถึง เพื่อการเป็น “ดิจิทัลอาเซียน” อย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มของ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ในการส่งเสริมความเชื่อมโยง ของการทำธุรกรรมทางการค้าดิจิทัลในอาเซียน อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ ในการประกอบธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในอาเซียน และคู่ค้าในต่างประเทศ รวมทั้งหวังว่า แนวคิด “สามใหม่” ที่ได้นำเสนอไป จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม