Business

การบินไทยร้อนตัว! ยก 3 ปัจจัย แจงเหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน

การบินไทย ร้อนตัว!  เร่งชี้แจงตลาดหลักทรัพย์กรณี ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 ที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 ยันไม่ได้มีปัญหา ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือไม่สามารถหาหลักฐาน การสอบทานงบการเงินได้ 

นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมจากการนำส่งงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือนสินสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  การบินไทยขาดทุน ไตรมาส 3 รวม 21,531 ล้านบาท รายได้ลด 91.7% จากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลก ขณะที่ 9 เดือน ขาดทุน 4.95 หมื่นล้านบาท  พร้อมระบุว่าตามที่บริษัทการบินไทย ได้นำส่งงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดไตรมาส 3 และ 9 เดือนปี2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และรับรองงบการเงิน โดยไม่แสดงความเห็น ด้วยเหตุที่ได้พิจารณาสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ฐานะการเงินของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 274,428 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 40,023 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 271,305 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 38,555 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 จนส่งผลให้กลุ่มบริษัท และบริษัท มีผลขาดทุนเกินทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน

การบินไทย14

2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจการบิน โดยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 และวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว  ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ตามเส้นทางเดิม โดยมีการพิจารณาเพิ่มและลดเที่ยวบิน ตามความต้องการของผู้โดยสารรวมทั้งเพิ่มเส้นทางใหม่ในประเทศ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วนรวมถึงเที่ยวบินเช่าเหมาลำ

ส่วนการพิจารณาให้บริการการบินเส้นทางต่างประเทศ ตามปกติในเชิงพาณิชย์จะขึ้นอยู่ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อแผนการบินฐานะการเงินความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท

3. การเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอ

การบินไทย12

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อขออนุมัติจากเจ้าหนี้ ทั้งนี้ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของ บริษัทมีองค์ประกอบในการบริหารธุรกิจหลายด้าน รวมถึงการพิจารณาลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อไปของบริษัท

ดังนั้นการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่ได้มีสาเหตุจาก การถูกจำกัดขอบเขต โดยผู้บริหาร หรือการไม่สามารถหาหลักฐาน การสอบทานงบการเงินได้  แต่เกิดจากผลกระทบต่อความไม่แน่นอน ตามสถานการณ์ข้างต้น

การเข้าสู่ศาลล้มละลายกลาง เป็นกระบวนการปกติของการฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายสำหรับกิจการที่ยังมีโอกาสในทางธุรกิจที่จะดำเนินงานต่อไปได้ในระยะยาวประกอบกับ บริษัทอยู่ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่รัฐบาล เห็นความสำคัญที่จะต้องดำรงอยู่ต่อไป ในส่วนการดำเนินงานตามปกติที่หยุดทำการชั่วคราว จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น บริษัทยังคงมีแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ในหลายด้าน เช่นการขนส่งสินค้าบริการด้านภัตตาคาร การให้บริการเที่ยวบินพิเศษ ในการรับคนไทยและต่างชาติกลับประเทศ (Repatriation) และบริการภาคพื้นอื่น ๆ  เมื่อสถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้นหรือกลับเป็นปกติ บริษัทก็จะกลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบต่อไปภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight