Business

เคาะ 2,000 ล้าน อนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน เพิ่มจ้างงาน มุ่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

อนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน ครม.เคาะงบกว่า 2,000 ล้าน เดินหน้า 12 โครงการ ยกระดับท่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบประมาณ วงเงิน 2,298 ล้านบาท อนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน ในโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

อนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอว่า โครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้าง และยกระดับการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงาน ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

สำหรับ 12 โครงการ ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 786 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาวิจัย รวมถึงการจัดแสดงพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ที่มีมาตรฐานของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ดำเนินการจังหวัดระนอง งบประมาณ 385 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ให้มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทั้งด้านการวิจัยป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. โครงการป้องกัน และเฝ้าระวังภัย จากแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล งบประมาณ 54 ล้านบาท

shutterstock 1041475570

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและเป็นการแจ้งเตือนภัย เมื่อพบแมงกะพรุนพิษ และเป็นจุดที่สามารถใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกแมงกะพรุนพิษ

4. โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังมลพิษ และติดตามมลพิษทางทะเล เพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัย พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ งบประมาณ 106 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และติดตามมลพิษทางทะเล และเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อีกทั้งเป็นการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือ เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล งบประมาณ 66.4 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประการัง
Turtle – Eretmochelys imbricata floats under water. Red Sea, Egypt

6. โครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล และระนอง งบประมาณ 154.7 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการก่อสร้างสะพานท่าจอดเรือต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล และรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

7. โครงการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง งบประมาณ 44.8 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และกักขยะบริเวณปากท่อระบายน้ำก่อนลงสู่ทะเล และกันขยะเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือ ชุมชนชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำรวมถึงดักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล

8. โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และระนอง งบประมาณ 59.4 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลในพื้นที่ป่าในเมือง และก่อให้เกิดการจ้างงานในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

9. โครงการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา งบประมาณ 230.8 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังธรรมชาติด้วยการจัดวางวัสดุลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการัง และการปลูกเสริมปะการังในพื้นที่แนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว

10. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่ดำเนินการจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล และระนอง งบประมาณ 200 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

11. โครงการฟื้นฟูชายหาดคึกคักแบบบูรณาการ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา งบประมาณ 199.9 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมายโดยการจัดวางโดมทะเล เป็นการสร้างและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

12. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาออกแบบแนวกันคลื่นปากร่องน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพังงา งบประมาณ 10 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ ศึกษาและออกแบบรายละเอียดแนวกันคลื่นปากร่องน้ำเค็มบริเวณเกาะคอเขา เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้ได้มาตรฐานสากล

อ่านข่าวเพิ่มเติม