Business

พนักงาน ‘การบินไทย’ 5 พันคน แห่สมัครโครงการร่วมใจจากองค์กร


พนักงาน “การบินไทย” 5 พันคน แห่สมัครโครงการ ร่วมใจจาก องค์กร “ชาญศิลป์” เผยยอดเป็นไปตามเป้า เตรียมถกแผนจัดสรรเงินจ่ายชดเชย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 (Early Retirement) ซึ่งปิดรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการไปเมื่อวานนี้ (28 ต.ค. 63) ว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ปรากฏว่ามีพนักงานให้ความสนใจและร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการฯ เกือบ 5 พันคน เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีจิตอาสาและช่วยกันเสียสละเพื่อองค์กรด้วย

S 20258882

หลังจากนี้ บริษัทจะต้องวางแผนเรื่องของระยะเวลาและการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขณะนี้มีกระแสเงินสดไม่มาก และไม่สามารถกู้ยืนเงินได้ โดยจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำหรับพนักงานล็อตแรกก่อน

จำนวนพนักงานที่จะออกต้องสอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานภาพรวม เพราะบริษัทจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงการจ่ายคืนเงินกองทุนบำเหน็จที่ต้องจ่ายพร้อมกันทั้งก้อน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ปัจจุบันการบินไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1.9 หมื่นคน โดยล่าสุดได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการเสียสละราว 5 พันคน จึงเหลือพนักงานแสดงความจำนงค์ที่จะอยู่ต่อราว 1.4 หมื่นคน

การบินไทย เที่ยวบินพิเศษ

ทั้งนี้ การบินไทย มีความจำเป็นต้องจัดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร เพื่อช่วยยืดกระแสเงินสดของบริษัทออกไปให้ถึงปีหน้า โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A เป็นโครงการที่ให้พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการและลาออก โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 และมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการในอัตราเทียบเท่า กับค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฏหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือน

ทั้งนี้ บริษัทจะผ่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564

2. โครงการลาระยะยาว (Leave With 20% Pay) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564 รวมเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 พนักงานที่รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะได้รับเงินในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน

จากนั้น บริษัทจะพิจารณาให้สิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร แผน B จะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากศาลเห็นชอบด้วยแผน บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพการจ้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงาน การบินไทย ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะมีผลเป็นการลาออกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชย ตามกฏหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฏหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน 4 เดือน

บริษัทจะผ่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564

การบินไทยเปิดไทม์ไลน์ Package Aและ B 01 01 1

สายการบินไทยมีปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีและยังถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เหมือนสายการบินทั่วโลก ส่งผลให้การบินไทยต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อ ศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากหมดความสามารถในการชำระหนี้

ในช่วงที่ผ่านมา พนักงาน การบินไทย ราว 1.7 -1.8 หมื่นคน คิดเป็น 80% ของพนักงานทั้งหมดกว่า 1.9 หมื่นคน สมัครใจลดเงินเดือน และบางส่วนลดเงินเดือน 40-70% บางส่วนก็หยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอระหว่างเดือนกันยานยน-ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของการบินไทยยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาโควิด-19 แม้จะพยายามหารายได้ส่วนอื่นมาเพิ่มขึ้น ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อรักษากระแสเงินสดให้ได้ถึงเดือนเมษายน 2564 ทางบริษัทจึงประกาศ โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 ในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงาน การบินไทย ร่วมใจจาก องค์กรก่อนเกษียณอายุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม