ดูหนังออนไลน์
Business

ไฟเขียวแล้ว! ‘เรือสำราญ เรือกีฬา’ รับต่างชาติเข้าไทย อยู่ได้ 90 วัน

เรือสำราญ เรือกีฬา ครม.เปิดไฟเขียว เข้าไทย รับต่างชาติอยู่ไทยยาว 90 วัน จากนั้นขยายขออยู่ต่อ ได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน หวังร่วมฟื้นท่องเที่ยว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกรณี เรือสำราญ เรือกีฬา เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอ

เรือสำราญ เรือกีฬา

ทั้งนี้ กำหนดคุณสมบัติของผู้โดยสาร ที่เดินทางมากับเรือสำราญ เรือกีฬา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องเป็นบุคคลที่ประสงค์จะเข้าเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ
  • กลุ่มบุคคลผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้เดินทางที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุข
  • ต้องยอมรับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวภายในเรือ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • ผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้เข้ามาในประเทศ โดยต้องมีการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน พร้อมหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว โดยเรือสำราญ และเรือกีฬา
  • ต้องทำกรมธรรม์ การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษาโรคโควิดในวงเงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ต้องมีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่เพื่อจอดเรือ และต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยแนวทางสำหรับ เรือสำราญและเรือกีฬา ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
  • ทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ทั้งนี้ บุคคลต่างด้าวที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท STV ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน หากครบกำหนดสามารถยื่นขยายเวลาอยู่ต่อได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน

กรณีเรือสำราญและกีฬา เข้ามาและจอดเรือ อยู่ที่ท่าเรือในประเทศไทย ก่อนประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลใช้บังคับ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สามารถพิจารณาอนุญาตได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้เสนอว่า เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ปัจจุบัน ประเทศไทย สามารถบริหารจัดการ และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จนได้รับ การจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสำเร็จ

เรือสำราญ เรือกีฬา

อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายในประเทศไทย ทำให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีกำลังซื้อสูง และมีศักยภาพ จากทุกประเทศทั่วโลก มีความต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว โดยเรือสำราญและกีฬา ภายในประเทศไทย

ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีรายได้หลักจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท

แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ขาดรายได้ และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามา เพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ในพื้นที่ปิด ที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT