ดูหนังออนไลน์
Business

“พลวรรธน์ วิทูรกลชิต” โบกมือลา ดีอีเอส คืนรัง แบงก์กรุงไทย คุมไอทีเต็มตัว

“พลวรรธน์ วิทูรกลชิต” ผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ลาออกจากผู้ตรวจฯ ดีอีเอส กลับไปนั่งเก้าอี้ธนาคารกรุงไทย คุมสายไอที เต็มตัว

ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ใจความว่า

พลวรรธน์ วิทูรกลชิต1

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

ทั้งนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ถือเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ ในการร่วมผลักดัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ www.ไทยชนะ.com เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

ปัจจุบัน ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงถือได้ว่าเป็นการกลับไปบริหารงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ธนาคารกรุงไทย เต็มตัว

สำหรับ ประวัติการรับราชการ และการดำรงตำแหน่ ของ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ที่ผ่านมา ได้แก่

  • นายแพทย์ 9 (วช.) ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ปี 2551
  • นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ปี 2552
  • นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ปี 2555
  • ผู้อำนวยการ (อำนวยการสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
  • ผู้อำนวยการ (อำนวยการสูง) กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2561
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561
  • รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม